10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022 (příjem žádostí 14.6. - 29.7.2022)

Název

10_03_Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022

AnotaceDotace poskytnuté v rámci 10_03_Programu pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022 budou poskytnuty na zajištění přípravy lékařů, kteří se chystají na složení specializační zkoušky (atestace), a to zejména v oborech primární ambulantní péče.
Termín příjmu žádostí14. 6. 2022 – 29. 7. 2022 do 12:00 hod.
Způsob podání žádostiZpůsob podání žádosti Žadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli jedním z následujících způsobů s tím, že obce mohou použít pouze způsob b): a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz, nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst.7 (povinné pro obce) S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. Tento způsob podání žádosti nemohou využít veřejnoprávní podepisující. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. nebo f) elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Způsob odeslání žádosti prostřednictvím RAP mohou použít pouze žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty lze podepsat zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadatelé3.1. Žadatelem může být pouze: a) fyzická osoba podnikající, která: I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a III. má oprávnění poskytovat zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení na území Olomouckého kraje b) právnická osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení na území Olomouckého kraje.
Termín semináře24.5.2022 v 13.00 hodin. Závazné nahlášení účasti na e-mail o.kalusova@olkraj.cz
Místo seminářeKrajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 77900 Olomouc - místnost 320
Pravidla10_3_Vzorová pravidla DP.pdf
Žádost vzor10_03_Vzorová žádost o dotaci.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

<div class="m_text"><h4><strong>Obecné informace</strong></h4>

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td><strong>Zásady poskytování dotací</strong></td>
            <td><a href="https://www.olkraj.cz/download.html?id=87518">Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého Kraje.pdf</a></td>
        </tr><tr style="border-bottom: 1px solid lightgrey;"></tr>
        
    </tbody>
</table>
</div>

Schválené dotace dotační Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2022

Soubor typu xlsx10_03_Schválené dotace v DP pro vzdělávání 2022.xlsx(11,2 kB)stáhnout

Kontakty

Olga Kalusová

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 576 o.kalusova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1119


Poslední změna 29. 09. 2022 13:38:10