10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví (příjem žádostí od 31.1. - 11.2.2022)

Název

10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví

AnotaceObecným účelem dotačního titulu je podpora akcí/projektů, významných svým rozsahem, obsahem nebo přínosem, pořádaných na území Olomouckého kraje nebo pro obyvatele Olomouckého kraje. Do výše max. 300 tis. Kč mohou být podpořeny významné výchovné a vzdělávací aktivity učené široké veřejnosti, zaměřené na zlepšování informovanosti o zdravém způsobu života a o prevenci v oblasti zdraví (dotaci lze použít na organizační zajištění akcí/projektů např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, výdaje na dopravu osob a materiálu, propagační materiál a další nezbytné výdaje). Do výše max. 300 tis. Kč lze podpořit akce/projekty související s dárcovstvím krve (zejména oceňování dárců krve a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve). Stejnou částkou lze podpořit akce/projekty zaměřené na zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického pomocí speciálních rehabilitací nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, poskytovaných dětem z Olomouckého kraje, přičemž každé dítě může být zařazeno pouze do jednoho projektu podporovaného Olomouckým krajem, rehabilitace musí probíhat v Olomouckém kraji a musí být poskytovány pouze odborně způsobilými osobami (poskytovatelem zdravotních služeb, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče na území Olomouckého kraje, nebo držitelem příslušného certifikátu). Částkou max. 150 tis. Kč může být podpořena organizace odborných kongresů a konferencí v různých oblastech zdravotnictví. Dotaci lze použít např. na pronájem prostor a techniky pro realizaci akce, dopravu materiálu, propagaci akce, tlumočení a další výdaje související výhradně s organizačním zajištěním odborné části akce. Dotaci nelze použít na zajištění doprovodného a zábavného programu nesouvisejícího s odborným zaměřením akce.
Termín příjmu žádostí31. 1. 2022 - 11. 2. 2022
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Oprávnění žadatelé- fyzická osoba podnikající (která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost). - právnická osoba (jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin, a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s ochranou a podporou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin, a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce/činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.)
Termín seminářeSeminář se z důvodu epidemiologické situace neuskuteční. Materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu. V případě dotazů se obracejte na administrátora dotačního programu/titulu – Iveta Stránská, tel.: 585 508 224, e-mail: i.stranska@olkraj.cz.
Místo seminářeBudova KÚOK, zasedací místnost 320
PravidlaPRAVIDLA_DT 10_01_02.pdf
Žádost vzorVzorová žádost o dotaci DT 2.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/

10_01_02_Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví_vzorové smlouvy

Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva AKCE_FO_podnik._Vzor 3.pdf(586,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva AKCE_PO_Vzor 5.pdf(587,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva ČINNOST_FO_podnik._Vzor 4.pdf(587,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva ČINNOST_PO_Vzor 6.pdf(588,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSchválené_žádosti_DT_10_01_02.pdf(536,4 kB)stáhnout

Kontakty

Iveta Stránská

zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
Odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče
   585 508 224 i.stranska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1111


Poslední změna 27. 12. 2021 16:25:05