07_01_03_ Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem (příjem žádostí 24.1.2022 – 4. 2. 2022)

Název

07_01_03_ Program památkové péče v Olomouckém kraji 2022 - DT 3 Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem (příjem žádostí 24.1. - 4.2.2022)

AnotaceZ dotačního titulu Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón DT3 je možné žádat o finanční podporu obnovy nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách a jejich ochranných pásmech na území Olomouckého kraje. (Ochranná pásma: městské památkové zóny Hranice, městské památkové rezervace města Olomouc, městské památkové zóny Přerov, městské památkové zóny Tovačov.)
Termín příjmu žádostí24. 1. 2022 - 4. 2. 2022
Způsob podání žádostia) velektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@olkraj.cz b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem – POVINNÉ PRO OBCE c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf – pro osoby, které nejsou veřejnoprávní podepisující d) v listinné podobě s vlastnoručním podpisem na adresu: Olomoucký kraj, Odbor Krajského úřadu Olomouckého kraje: oddělení Památková péče, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany /v listinné podobě možno žádost odeslat poštou nebo doručit osobně e) vlastnoručně podepsaná, naskenovaná a odeslaná e-mailem ve formátu PDF (originál žádosti se přikládá následně ke smlouvě o poskytnutí dotace)
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je blíže specifikována v pravidlech vyhlášeného dotačního titulu.
Termín semináře7. 1. 2022 od 10 do12 hodin
Místo seminářeKongresový sál
PravidlaPravidla Prog. památ. péče DT3 v roce 2022.pdf
Vzory smluvvzorové smlouvy.pdf
Žádost vzorDT3 Vzorová žádost o dotaci.xlsx
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníObnova nemovitostí, které nejsou KP, nach. se na úz. pam. rez. a pam. zón a jejich ochran. pásem DT3.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení akce a stručné zhodnocení akce
Soubor typu pdfvyhodnoceni-regionalnich-rozdilu-a-vyvazeneho-rozvoje-uzemi.pdf(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Sabina Soušková

vedoucí oddělení památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení památkové péče
   585 508 584 s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 916


Poslední změna 27. 01. 2022 09:38:38