06_02_01_Podpora sportovních akcí (příjem žádostí od 1.7. - 29.7.2022 - 2.kolo)

Název

06_02_01_Podpora sportovních akcí (příjem žádostí od 17.1. - 11.2.2022-1.kolo; 1.7. - 29.7.2022-2.kolo)

AnotaceZ dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje. Příspěvek je zaměřen zejména na organizační zajištění akce, zahrnující mimo jiné přípravu sportovního areálu, nákup sportovního materiálu, nákup pohárů, medailí a cen pro účastníky a materiální a technické zabezpečení akce.
Termín příjmu žádostí17.1. - 11.2.2022-1.kolo; 1. 7. 2022 – 29. 7. 2022-2.kolo
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, která je blíže specifikována v těchto pravidlech vyhlášeného dotačního titulu. Žadatelem může být pouze: a) právnická osoba, kterou je: I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost. Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolný svazek obcí, spolek a pobočný spolek hasičů a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.
Termín seminářeSeminář se neuskuteční, materiály k semináři jsou zveřejněny u dotačního programu/titulu.
Místo semináře
PravidlaPravidla dotačního titulu 06_02_01.docx.pdf
Vzory smluvVzororová veřejnoprávní smlouva v dotačním titulu 06_02_01.pdf
Žádost vzorVzorová žádost v dotačním titulu 06_02_01.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníPřehled schválených dotací ROK, ZOK 2022 - 2. kolo.xlsx
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení činnosti a stručné zhodnocení činnosti příjemce.
Závěrečná zpráva v dotačním titulu 06_02_01.pdf

Kontakty

Ing. Václav Konečný

referent dotací a koncepce rozvoje sportu
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 376 v.konecny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 11. 01. 2022 09:57:53