05_04_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2020 (příjem žádostí 1.4. - 15.4.2020)

V rámci dotačního programu budou podporovány činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni, podpora nabídky volnočasových aktivit, jak v rámci členské základny jednotlivých organizací, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež ve volném čase (podpora celoroční činnostijednorázových akcí včetně táborů) a podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, které naplňují cíle a priority dotačního programu (dále také DP).

Priority DP:

  • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů – kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování);

  • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;

  • podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží;

  • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Dotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, střediska volného času, domy dětí a mládeže zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatele a informační centra pro mládež se sídlem v Olomouckém kraji - viz. Pravidla DP, odst. 3 – Okruh oprávněných žadatelů.

V souladu s Pravidly DP bude poskytována dotace v rozmezí 10 000 - 30 000 Kč.

Žádost o poskytnutí dotace je přístupná v portálu Komunikace pro občany v termínu pro příjem žádostí.

Vzhledem k omezenému chodu Krajského úřadu Olomouckého kraje v současné době kontaktujte v případě dotazů administrátora dotačního programu e-mailem: k.koskova@olkraj.cz, případně telefonicky: 776 624 750.

 

Soubor typu pdfPravidla dotačního programu(541,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(343,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci právnickým osobám(479,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci příspěvkovým organizacím(478,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost právnickým osobám(476,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost příspěvkovám organizacím(475,7 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Kateřina Kosková

metodik SVČ, soutěže a přehlídky
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 661 k.koskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003


Poslední změna 07. 05. 2020 07:53:34