Zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče je proces, kdy jsou pro dítě, které se ocitlo z různých důvodů bez rodinného prostředí, vyhledáni nejvhodnější náhradní rodiče. V České republice zprostředkování náhradní rodinné péče zajišťují příslušné krajské úřady. Osvojení dětí do ciziny a z ciziny zprostředkovává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

PRŮBĚH ZPROSTŘEDKOVÁNÍ:

1. Podání žádosti

Zprostředkování se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit nebo přijmout dítě do osvojení, do pěstounské péče, do pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost o zprostředkování může podat občan České republiky, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo cizinec, který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů.

K žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny je třeba přiložit následující doklady (příslušné formuláře obdrží žadatel na obecním úřadu obce s rozšířenou působností):

 1. žádost obsahující žadatelovy osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu)
 2. doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů dle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 3. dotazníky o rodinných, zdravotních, sociálních a ekonomických poměrech žadatelů a představách o přijatém dítěti
 4. potvrzení zaměstnavatele o příjmech (v případě OSVČ daňové přiznání)
 5. opis z evidence Rejstříku trestů
 6. zpráva o zdravotním stavu - formulář (popř. výpis ze zdravotní dokumentace)
 7. rodné listy a oddací list
 8. písemné vyjádření žadatele o osvojení, zda souhlasí s tím, aby po uplynutí 3 let byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny
 9. písemné vyjádření žadatele, zda žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny
 10. písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn zajišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí
 11. písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn kdykoli zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností ve spisové dokumentaci
 12. písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny

2. Odborné posouzení žadatelů

Po shromáždění všech podkladů obecní úřad obce s rozšířenou působností postoupí kopii kompletní spisové dokumentace žadatelů neprodleně Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který na základě odborného posouzení rozhodne o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje několik složek:

 1. Posouzení zdravotního stavu - cílem a smyslem této části posouzení je zjistit, zda zdravotní stav žadatele nebrání účelu zprostředkování osvojení či pěstounské péče, aby nedošlo ke svěření dítěte do výchovy osobám, jež nevyhovují vysokým a dlouhodobým nárokům rodičovské péče, popř. osobám, u nichž by mohlo dojít k vážnému zhoršení zdravotního stavu, neschopnosti dlouhodobě pečovat o dítě nebo dokonce k ohrožení zdravého vývoje dítěte.
 2. Psychologické posouzení - je zaměřeno především na zjištění motivace k tomuto rozhodnutí, na posouzení výchovných postojů žadatelů, stability jejich manželství a fungování stávajícího rodinného systému. Nezbytnou součástí posouzení je psychologická diagnostika osobnosti žadatelů a vyjádření dětí žadatelů nebo žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.
 3. Posouzení bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost. Za bezúhonného se přitom rozumí ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte.
 4. Absolvování a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny - cílem přípravy je poskytnout žadatelům potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově. Získané informace umožní žadatelům zbavit se nejistot, které tak závažné rozhodnutí, jakým je přijetí dítěte, zcela pochopitelně provázejí.

Po zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny nastává fáze zprostředkování - hledání vhodných žadatelů pro konkrétní děti.

 3. Převzetí dítěte

V případě, že žadatelé budou vybráni jako vhodní osvojitelé či pěstouni pro konkrétní dítě, Krajský úřad Olomouckého kraje zašle žadatelům oznámení o vhodnosti stát se pěstouny či osvojiteli, na jehož základě se žadatelé mohou ve lhůtě 30 dní s dítětem seznámit. Jestliže se žadatelé následně rozhodnou přijmout dítě do své péče, podají si návrh na svěření dítěte do péče budoucího osvojitele/do péče před osvojením/do předpěstounské péče (§24 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), u příslušného okresního soudu, dle trvalého bydliště dítěte. Převzetí dítěte trvá různě dlouhou dobu, záleží především na reakcích dítěte a na vyřízení příslušným soudem.

Od 1. 1. 2013 je v platnosti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., a od 1. 1. 2014 je v platnosti nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.


Poslední změna 23. 01. 2020 08:37:39