Zlaté Hory - Zlaté jezero

Zlaté Hory - Zlaté jezero, pohled na lokalitu
Zlaté Hory - Zlaté jezero, kuňka žlutobřichá - vajíčka
Zlaté Hory - Zlaté jezero, kuňka žlutobřichá

» Katastrální území

    Zlaté Hory v Jeseníkách

» Rozloha

    25,8 ha

» Předmět ochrany

    kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

» Charakteristika

Lokalitu ležící v široké nivě Zlatého potoka tvoří v roce 2001 nově zbudovaná nádrž a okolní podmáčené louky s vysokou hladinou spodní vody. Geologické podloží představují metamorfované vápence, fylity a fylitické břidlice. Biotop kuňky žlutobřiché představují především zvodněné deprese v loukách zarůstající sítinou. Populace kuňky žlutobřiché je bohatá, v místě se vyskytuje celá řada dalších druhů obojživelníků. Lokalita komunikuje s podobným typem prostředí na polské straně. V rybníku dochází k sukcesi litorálu.

» Péče o lokalitu

Lokalitu může ohrozit především chov ryb a sportovní rybářství. Důležité je zachovat stávající využití luk kolem vodní nádrže. Populaci může posílit vytvoření nových vhodných podmínek pro kuňku, především zřízením nových tůní v prostoru mezi vodní nádrží a Skřivánkovským potokem. V případě zazemnění stávajících zvodněných terénních depresí je důležitá jejich obnova.

» Význam lokality

Bohatá lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) izolované sudetské části populace.

Poslechněte si kuňku žlutobřichou

Soubor typu mp3Kuňka žlutobřichá(955,8 kB)stáhnout

Mapa lokality

Mapa evropsky významné lokality Zlaté Hory - Zlaté jezero


Poslední změna 11. 05. 2015 16:07:54