Zdravotnická dokumentace převzatá krajským úřadem od poskytovatelů zdravotních služeb

V případě zániku/zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelů s místem provozování na území Olomouckého kraje přebírá zdravotnickou dokumentaci vedenou těmito poskytovateli Krajský úřad Olomouckého kraje. Při nakládání se zdravotnickou dokumentací se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a to zejména § 57 odst. 3 písm. c) a d):

- Zajišťuje pro pacienty výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb.

- Neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem na základě žádosti. Žádost podává pacient nebo nový poskytovatel, který musí k žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (např. podepsaný registrační list).

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí být písemná a musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pacienta, adresu jeho trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu na území ČR, a dále identifikační údaje zvoleného poskytovatele a poskytovatele, u kterého byla dokumentace původně vedena. Vzory žádostí pacienta i poskytovatele jsou k dispizici v dokumentech ke stažení - viz. níže.

 

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace zasílejte na adresu krajského úřadu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor zdravotnictví
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

 

Originál zdravotnické dokumentace je předáván vždy výhradně poskytovatelům zdravotních služeb, nikoli pacientům.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-pacient.docx(17,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxvzor-zadost-dokumentace-poskytovatel.docx(18,5 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 07. 2019 15:03:30