Závěr

Pořizovatel Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK, po odevzdání návrhu ZÚR OK projektantem ověřil, že dokumentace návrhu ZÚR OK, včetně všech příloh a dokumentů, které s touto souvisí, je zpracována v souladu se Zadáním a Pokyny pro zpracování návrhu ZÚR OK, jak je schválilo dne 5. 3. 2007 ZOK, že obsahově i formálně splňuje požadavky obsažené ve stavebním zákoně, ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně planovací činnosti a dalších právních předpisech. Takto úplný návrh shora uvedené územně plánovací dokumentace byl řádně projednán ve společném projednání s dotčenými orgány, ve veřejném projednání s obcemi a veřejností a dále se všemi subjekty, jak to procesně stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona (především § 37 a § 39) a kladná stanoviska k němu zaujalo MMR a MŽP. Byl posouzen soulad dokumentace s Politikou územního rozvoje a bylo řadně provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v celém rozsahu – části SEA, části NATURA 2000 i dalších částech ekonomického rozvoje a sociálního smíru. Zastupitelstvo Olomouckého kraje, v souladu s § 41 odst. 2 stavebního zákona, si ověřilo, že navrhované ZÚR OK nejsou v rozporu s PÚR, se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem MMR.

Na základě všech těchto skutečností, protože při pořizování a projednávání byly splněny všechny podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy, rozhodlo ZOK tímto opatřením obecné povahy vydat Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.

V souladu s § 42 odst.1 stavebního zákona má Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, povinnost předložit nejpozději do 2 let po vydání ZÚR OK zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00