UV č. 315 ze dne 26. 3. 2021 o prodloužení UV

29. 03. 2021

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2021 č. 315

o změně krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1

písm. b) a c) a odst. 2 písm. e) a g) krizového zákona.

Vláda s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod.

I. mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády

ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,

3. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb.,

4. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb.,

5. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb.,

6. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb.,

7. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 208, vyhlášeného pod č. 108/2021 Sb.,

8. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 210, vyhlášeného pod č. 110/2021 Sb.,

9. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 211, vyhlášeného pod č. 111/2021 Sb.,

10. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády

ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a ve znění usnesení vlády ze dne

18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,

11. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296, vyhlášeného pod č. 131/2021 Sb.,

12. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297, vyhlášeného pod č. 132/2021 Sb.,

13. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 298, vyhlášeného pod č. 133/2021 Sb.,

14. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.;

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se

za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až

3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


Poslední změna 29. 03. 2021 08:27:57