Usnesení vlády ČR č. 109 - 112 ze dne 19. 3. 2020

20. 03. 2020

Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 42 Rozeslána dne 19. března 2020

O B S A H:

109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

111. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,

vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

109

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 262

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vláda

I. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;

II. ukládá

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek

na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný

kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,

2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle

bodu I. tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;

III. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek,

doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy,

obecní živnostenské úřady

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 962 Sbírka zákonů č. 109 / 2020 Částka 42

_____________________________________________________________________________________________________

110

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 264

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I/1 usnesení

vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na realitní

zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 42 Sbírka zákonů č. 110 / 2020 Strana 963

_____________________________________________________________________________________________________

111

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 266

o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,

vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1

písm. b) krizového zákona.

Vláda

zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,

vyhlášené pod č. 108/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 964 Sbírka zákonů č. 111 / 2020 Částka 42

______________________________________________________________________________________________________

112

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. března 2020 č. 267

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1

písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 21. března 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu

státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku přeshraničního pracovníka“ za

účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti

a četnosti překračování státní hranice;

II. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu

oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření

nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání

jsou považovány za splněné učiněným oznámením;

III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění

podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999

Sb., o pobytu cizinců).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 


Poslední změna 20. 03. 2020 11:41:44