Usnesení vlády č. 122-128 ze dne 23. 3. 2020

24. 03. 2020

Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 45 Rozeslána dne 23. března 2020

O B S A H:

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

122

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 274

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky

konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením

nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění

bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového

provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků),

a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva

v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto

vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu

I. tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na

dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1042 Sbírka zákonů č. 122 / 2020 Částka 45

_________________________________________________________________________________________________

123

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 275

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového

zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších

předpisů.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 45 Sbírka zákonů č. 123 / 2020 Strana 1043

___________________________________________________________________________________________________

124

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 276

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a ustanovení

§ 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona

Vláda

nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne

15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou

zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů

k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1044 Sbírka zákonů č. 124 / 2020 Částka 45

___________________________________________________________________________________________________

125

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 278

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c)

krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020

I. zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb.,

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/

/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu

nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 45 Sbírka zákonů č. 125 / 2020 Strana 1045

____________________________________________________________________________________________________

126

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 279

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým

bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení

pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00

hod.;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým

bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na

dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě

bydliště,

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní

smlouvě,

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven

a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1046 Sbírka zákonů č. 126 / 2020 Částka 45

_______________________________________________________________________________________________________

127

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 280

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR

12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých

dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit

čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky

č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších

předpisů,

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření

osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle

§ 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje

na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení

tohoto opatření platné,

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím

právním předpisem;

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení,

kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za

cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.;

Částka 45 Sbírka zákonů č. 127 / 2020 Strana 1047

– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1048 Sbírka zákonů č. 127 / 2020 Částka 45

_____________________________________________________________________________________________________

128

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 281

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

I. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční

pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob,

které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní;

II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin

1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky

oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu

poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti

a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné

praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství

pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona

č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

 

 


Poslední změna 24. 03. 2020 08:29:55