Úplný výpis

Název: Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka
IČ: 70952213
Vznik: 17.04.2000
Sídlo svazku obcí: Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Orgány svazku obcí:

Platnost od 08.12.2014

 • předseda a 2 místopředsedové
 • manažer
 • kontrolní komise
 • rada svazku
 • valná hromada
Platnost do 08.12.2014
 • předseda
 • rada svazku
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení

adresa

funkce

vznik funkce
zánik funkce

Ivo Pitner Beňov 24, PSČ 750 02 předseda 08.12.2014
Bc. Tomáš Volek Nábřeží 260/27, Bochoř, PSČ 750 02 1. místopředseda 14.12.2022
Eva Kubíčková Křtomil 10, PSČ 751 14 2. místopředseda 11.12.2018
Zdeněk Dorazil 751 16 Želatovice 65 1. místopředseda 11.12.2018
14.12.2022

Ing. Vladimír Martínek

Zahradní 522/41
751 17 Horní Moštěnice

1. místopředseda

08.12.2014
11.12.2018

Zdeněk Dorazil

751 16 Želatovice 65

2. místopředseda

08.12.2014
11.12.2018

Stanislav Skýpala Zámecká 276, 751 14 Dřevohostice předseda 15.12.2010
08.12.2014
Ivo Pitner 750 02 Beňov 24 místopředseda 15.12.2010
08.12.2014
Miroslav Kroupa Bochořská 48, 751 19 Vlkoš místopředseda 08.02.2007
08.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 08.12.2014
Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi konáním jednotlivých zasedání Valné hromady a jedná navenek jeho jménem. Za svazek obcí jedná předseda svazku obcí nebo jeho místopředseda. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému svazku obcí, připojí svůj podpis předseda a místopředseda svazku obcí. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda nemůže funkci vykonávat, jinak plní úkoly pouze na základě písemného pověření předsedy.

Platnost do 08.12.2014
Předseda svazku zastupuje svazek navenek, je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda a místopředseda nebo jiný člen valné hromady jí pověřený.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 08.12.2014
Předmětem činnosti sdružení je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, iniciování, definování a koordinace strategie pro dosažení trvale udržitelného rozvoje v souladu s Agendou 21 při zapojení veřejného i soukromého sektoru, tj. zejména rozvojových aktivit v oblastech lidských zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje venkovských oblastí a zemědělství, dopravní infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.

Platnost do 08.12.2014
1. Předmětem činnosti svazku je spolupráce na činnosti v oblastech:

 • školství, sociální péče, kultury, veřejného pořádku, požární ochrany, péče o zvířata, cestovního ruchu,
 • zabezpečení čistoty obcí, zprávy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, shromažďování, odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění veřejné dopravní obslužnosti na území svazku,
 • ochrany ovzduší, přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v objektech ve vlastnictví obcí sdružených do svazku,
 • správy majetků obcí sdružených do svazku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízeních spravovaný obcemi sdruženými do svazku,
 • ochrana a péče o flóru a faunu mimo zastavěnou část obce.

2. Předmětem činnosti svazku je koordinace postupu při řešení:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků,
 • podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, rozvoj a diverzifikace,
 • zemědělských prostorů, nezaměstnanosti,
 • společné péče o památky na území obcí,
 • využití netradičních zdrojů energie zejména biomasy,
 • podpory venkovské turistiky zpracování nabídkových produktů,
 • společné přípravy projektů pozemkových úprav,
 • dopravní obslužnosti na území obcí,
 • spolupráce a výměny know-how,
 • zřízení studijního koordinačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.


Poslední změna 20. 01. 2023 12:34:48