Svazek obcí "Povodí Loučka"

IČ: 70880751
Vznik: 13.09.2000
Sídlo svazku obcí: Družstevní 92, 789 71 Leština

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní komise
  • předseda
  • shromáždění starostů
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Jiří Bartoš 789 75 Brníčko 7 předseda 12.11.2012
Ladislava Holoušová 788 04 Hrabišín 258 místopředseda 25.06.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním zástupcem svazku, je oprávněn jednat jménem svazku navenek a činit právní úkoly při zajišťování řízení a činnosti svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. V případě uzavírání smluv, tyto smlouvy podepisuje předseda a u smluv nad 100 000,- Kč s ním místopředseda nebo jiný člen shromáždění z další obce. Oba ke svým podpisům uvedou svá jména a funkce ve svazku. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu v celém rozsahu oprávnění místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí „Povodí Loučka“ je v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., spolupracovat při realizaci výstavby kanalizačního systému odpadních vod, tj. zejména:

  1. výstavba splaškové kanalizace (dále jen „kanalizace“) v členských obcích svazku, vyúsťující do společné čistírny odpadních vod v k.ú. Leština,
  2. výstavba nových řádů kanalizace,
  3. vedení příslušné majetkové a jiné evidence,
  4. provozování čistírny odpadních vod a kanalizace v členských obcích.


Poslední změna 08. 07. 2015 13:09:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje