Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 - 2023

Soubor typu pdfStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023(7,3 MB)stáhnout

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 –2023 (dále jen „Střednědobý plán 2021–2023“), byl dne 16. prosince 2019 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Střednědobý plán 2021–2023 stanovuje hlavní cíle i podmínky rozvoje sociálních služeb pro dané období s nezbytnou vazbou na financování sociálních služeb. V neposlední řadě zajišťuje poskytovatelům sociálních služeb informace o dalším vývoji sociálních služeb v kraji. Na základě znalosti směřování krajské politiky v sociální oblasti mohou poskytovatelé sociálních služeb plánovat nastavení sociálních služeb dle stanovených cílů.

Při tvorbě Střednědobého plánu 2021–2023 vycházel OK ze strategických materiálů na úrovni ČR, strategických dokumentů kraje, popisu stávající sítě služeb, mapování potřeb poskytování sociálních služeb, analýzy nákladovosti sociálních služeb, analýzy dostupných zdrojů financování, zpracovaných analytických podkladů, údajů vycházející z intenzivních jednání mezi zástupci Olomouckého kraje a jednotlivými OÚORP, z priorit obcí a jejich komunitních plánů. Znalosti místní situace a sociální práce na obcích byly jedny ze stěžejních podkladů, které byly promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin Střednědobého plánu 2021–2023. Tvorba Střednědobého plánu 2021–2023 probíhala mimo jiné v pracovních skupinách zařazených v organizační struktuře pro plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejichž členy jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se věnovali problematice nastavení průřezových a specifických cílů, z dostupných informací o sociálních službách tvořili návrhy strategií jejich rozvoje. Dokument také kontinuálně navazuje na předchozí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020, a to především na výstupy z jeho evaluace.

Střednědobý plán 2021–2023:

  • je zaměřen pouze na sociální služby definované zákonem o sociálních službách, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele;

  • umožňuje rozvoj sociálních služeb dle hlavních cílů a opatření;

  • opatření jsou konkrétní, uskutečnitelná a měřitelná;

  • vychází z konsenzu všech zúčastněných stran;

  • je výchozím podkladem pro posouzení projektových záměrů v oblasti sociálních služeb;

  • podporuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby;

  • nastavuje síť sociálních služeb.

Střednědobý plán 2021–2023 bude aktualizován prostřednictvím jednoletých prováděcích dokumentů tzv. Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok platnosti Střednědobého plánu 2021–2023. Prováděcí dokument bude každoročně tvořen v návaznosti na potřeby zjištěné v kontinuálním procesu plánování na obecní i krajské úrovni, na podmínky stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí a v neposlední řadě v návaznosti na finanční zdroje. Příprava ročních akčních plánů umožní modelovat síť sociálních služeb, která tak bude reagovat na zjištěné potřeby.

Hlavním cílem Střednědobého plánu 2021–2023 a rovněž cílem Olomouckého kraje, je vytvoření stabilní, kvalitní a ekonomicky udržitelné sítě sociálních služeb, která bude reflektovat potřeby obyvatel Olomouckého kraje.

Střednědobý plán 2021–2023 byl zpracován dle legislativního stavu ke dni  31. 12. 2019. V případě legislativních změn týkajících se oblasti sociálních služeb v souvislosti s připravovanou novelou zákona o sociálních službách bude aktualizován prostřednictvím Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.


Poslední změna 03. 01. 2020 11:34:53