Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu

03. 04. 2020

Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat některým z následujících způsobů: dočasné snížení nájemného dohodou, prominutí dluhu nebo úlevy na nájemném z hlediska péče řádného hospodáře. Platí přitom, že pro uvedené rozhodování není třeba žádné individuální žádosti nájemce.

 

Podrobné znění předmětného stanoviska je dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecniho-majetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx .


Poslední změna 03. 04. 2020 09:11:21