Rozhodnutí hejtmana č. 6/2020 ze dne 20. 3. 2020

20. 03. 2020

ROZHODNUTÍ

hejtmana Olomouckého kraje

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

ze dne 20. 3. 2020 č. 6/2020

 

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) a za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) v souvislosti s rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje č. 2/2020 ze dne 18. 3. 2020 a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č. 69/2020 usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 194

 

nařizuji s účinností od 20. 3. 2020 vykonávání péče o děti a mládež,

k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 

těmto dalším organizacím:

 

 1. Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 47 654 597, se sídlem

  Komenského 2147/44, Šternberk

 2. Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 924, se sídlem

  Nádražní 1302/7, Šternberk

 3. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 860, se sídlem

  Svatoplukova 1419/7, Šternberk

 4. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 991, se sídlem

  Dr. Hrubého 319/2, Šternberk

 5. Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace, IČ: 61 989 967, se sídlem

  nám. Svobody 1264/3, Šternberk

   

  Uvedené organizace provedou opatření k zajištění péče o děti a žáky ve věku od 3 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  Péče bude zajišťována v potřebném rozsahu dětem a žákům rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Seznamy dětí budou zasílány příslušným školám či školským zařízením formou přílohy.

  Péče o děti a žáky bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15.

    

  Odůvodnění

  Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Olomouckého kraje, v souvislosti s vyhlášeným výše uvedeným krizovým stavem. Rozhodnutím hejtmana č. 2/2020 ze dne 18. 3. 2020 pod č. j. KUOK 37070/2020 již bylo nařízeno s účinností od 18. 3. 2020 od 6:00 hodin vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 15 organizacím v Olomouckém kraji.

   

  Poučení

  Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. Toto rozhodnutí navazuje na rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2020 č. 2/2020.

   

  Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

   

   

   

  Ladislav Okleštěk

  hejtman

  otisk úředního razítka se státním znakem

                       

   

   

  Č.j.: 37534/2020

  Vyřizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

   

   

   

   


Poslední změna 20. 03. 2020 18:11:46