Rozhodnutí hejtmana č. 5/2020 ze dne 20. 3. 2020

20. 03. 2020

ROZHODNUTÍ

hejtmana Olomouckého kraje č. 5/2020

o zrušení rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020

 

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h), za použití zmocnění ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), a  v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb.

 

ruším rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020

 

Odůvodnění

Rozhodnutím hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020 byl počínaje dne 18. 3. 2020 od 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu, zakázán vstup, pobyt a pohyb osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Olomouckého kraje. Vláda ČR svým usnesením č. 247 ze dne 18. 3. 2020 vyhlášeným pod č. 106/2020 ve Sbírce zákonů zakázala s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vzhledem k obsahu uvedeného krizového opatření vlády bylo vyhodnoceno rozhodnutí hejtmana č. 3/2020 jako nadbytečné a rozhodnutí se proto ruší.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 20. 3. 2020.

 

Č.j.: KUOK 37317/2020

 

 

Ladislav Okleštěk

hejtman

otisk úředního razítka se státním znakem


Poslední změna 20. 03. 2020 11:35:23