Program COVID – Nájemné – Výzva 3

09. 02. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům).

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.)

Žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají.)

Pokud se žadatel do systému registroval již v první, nebo druhé výzvě, nová registrace není nutná. Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.

Požadovaný formulář čestného prohlášení pronajímatele je pro žadatele připraven v informačním systému AIS MPO. Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

 

Co je ve Výzvě 3 nového

 • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období (4. čtvrtletí 2020) v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 bude prokazován pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020.

   

   

  Kdo je oprávněným žadatelem?

 • Podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

 • V rozhodném období (4. čtvrtletí 2020) užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období. Podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.

 • Žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách nebo žadateli klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je pokles ve 4. čtvrtletí 2020 porovnáván se 3. čtvrtletím roku 2020.

   

  Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

   

  Co je třeba doložit?

 • Doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.

 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu. Formulář čestného prohlášení pronajímatele je pro žadatele připraven v informačním systému AIS MPO.

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3 je generován z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

 • Pro žadatele, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, bude v systému AIS MPO generováno čestné prohlášení potvrzující tento pokles u každé provozovny s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí 2020 a za 3. čtvrtletí 2020.

   

  Doporučení pro žadatele

 1. Pro žadatele jsou připraveny tři podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy:
 • založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA
 • registrace žadatele do systému AIS MPO
 • přihlášení; založení, vyplnění a podání žádosti

Obecné informace k programu (po-pá 8:30–16:30 h):

 

Shrnutí:

 1. Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Funkce nástěnky je zpřístupněna po podání žádosti (viz PrintScreen níže v příloze ke stažení). Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.
 2. Čestná prohlášení či jiné přílohy doporučujeme vkládat primárně do systému AIS MPO. V případě zasílání fyzickou, elektronickou poštou, ale i prostřednictvím datových schránek dochází vzhledem k vysokému počtu žádostí, zátěži podatelny i spisové služby ke zbytečnému zdržování vyřizování žádostí.

   

  Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

  Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h):

 3. < >covidnajemne@mpo.cze-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz
 4. telefon: 841 135 135
  • informační linka MPO: 1212
  • Žádosti ve Výzvě 3 bude možné podávat do 8. dubna 2021.

  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 mění způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb alespoň o 50 % v dané provozovně bude potvrzován čestným prohlášením generovaným systémem s uvedením přesné výše tržeb za srovnávaná období.

  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 doplňuje do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.

  • Dodatek č. 2 k Výzvě 3 upravuje čestné prohlášení příjemce podpory vzhledem k podmínkám v případě podniku v obtížích a úpadku.

  • Dodatek č. 3 k Výzvě 3 snižuje minimální výši požadovaného poklesu tržeb na 50 % u žadatelů, jejichž provozovny spadají do výjimek z krizového opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb, a prokazují pokles tržeb u provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 se 3. čtvrtletím 2020).

    

   Přílohy ke stažení:

  • Výzva 3 k programu COVID – Nájemné

  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 programu COVID-Nájemné

  • Dodatek č. 2 k Výzvě 3 programu COVID-Nájemné

  • Dodatek č. 3 k Výzvě 3 programu COVID-Nájemné

  • Výzva 3 k programu COVID – Nájemné – zapracované dodatky k 4. 2. 2021

    

    


Poslední změna 09. 02. 2021 09:39:36