Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

Usnesením vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 66, byla schválena Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2020. Platnost této strategie byla prodloužena do roku 2021 usnesením Vlády ČR ze dne 15. června 2020 č. 652. Od roku 2016 plně nahrazuje dříve realizované Programy prevence kriminality. Materiál je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Systém prevence kriminality v České republice na období let 2016 - 2021 je založen na třech úrovních - republikové, krajské a lokální.

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. září 2016 pod č. UZ/23/24/2016 byla schválena Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021, na základě které se Olomoucký kraj zapojil do krajské úrovně systému prevence kriminality v České republice, který umožňuje realizovat vlastní krajské projekty a přerozdělovat státní účelově vázané finanční prostředky obcím na území kraje.

Soubor typu jpgMapa - Městské kamerové dohlížecí systémy na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgMapa - Asistenti prevence kriminality a Domovníci-preventisté na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu jpgMapa - Městské/obecní policie na území Olomouckého kraje(4,2 MB)stáhnout

Odkazy

Koncepční dokumenty kraje

Soubor typu pdfStrategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021(2,8 MB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811


Poslední změna 29. 06. 2020 14:31:15