Pokyny pro oznámení

Pokyny pro oznámení:

  1. Toto opatření obecné povahy, jímž se vydávají Zasady územního rozvoje Olomouckého kraje, dle § 173 odst. 1 správního řádu, bylo oznámeno:
    a) veřejnou vyhláškou na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje od 3. 3. 2008 do 20. 3. 2008,
    b) na úředních deskách všech obecních úřadů (obec, městys, město) na území Olomouckého kraje od 3. 3. 2008 do 20. 3. 2008,
    a pro vyvěšení na úředních deskách platí ustanovení § 25 správního řádu a § 20 odst. 1 stavebního zákona.
  2. Toto opatření obecné povahy, jímž se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, bylo zveřejněno na elektronické úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje, umožňující dálkový přístup, jak to stanoví § 25 odst. 2 správního řádu v době od 3. 3. 2008 do 20. 3. 2008.
  3. Toto opatření obecné povahy, jímž se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje bylo vyvěšeno na webových stránkách Olomouckého kraje www.iri.cz/krolomoucky od 3. 3. 2008.

Tímto zveřejněním bylo naplněno ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, protože v kapitole IX. tohoto opatření obecné povahy je obsaženo, jak schvalující orgán ZOK zohlednil při vydávání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje podmínky obsažené ve stanovisku Ministerstva životního prostředí.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu a § 20 odst. 1 stavebního zákona opatření obecné povahy, jímž se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky. Za den vyvěšení se považuje den, kdy vyhláška byla vyvěšena nejpozději (na poslední úřední desce) - viz připojený záznam o účinností.


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00