Podprogram č. 1 - Předložení zprávy / výroku auditora

07. 07. 2020

Pokud byla příjemci na rok 2019 poskytnuta dotace v rámci Podprogramu č. 1 v celkové výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna 2020 roku poskytovateli dotace:

  1. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě příjemců, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem,
  2. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních příjemců.

Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument, nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení poskytovatel nevyžaduje).

V případě, že příjemce dotace nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujícím období.

Výrok nebo vyjádření auditora zasílejte Krajský úřad Olomouckého kraje. Preferována je elektronické podoba dokumentu (zaslána prostřednictvím datové schránky).

Pro usnadnění předání datové zprávy obsahující výše uvedené dokumenty v rámci kraje a urychlení souvisejících administrativních procesů je vhodné datovou zprávu označit textem „OSV“ a následně ji zaslat do datové schránky Olomouckého kraje (qiabfmf).

 


Poslední změna 07. 07. 2020 07:46:23