Podpora transformace pobytových sociálních služeb

Informace o transformaci pobytových sociálních služeb v Olomouckém kraji

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace Olomouckého kraje (dále jen Vincentinum), byla zařazena MPSV na základě souhlasu Rady Olomouckého kraje UR/66/43/2008 do pilotního projektu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb, kterého se účastnilo 32 dalších ústavních zařízení z celé ČR. Tento projekt byl financován z prostředků Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (doba realizace 1. 4. 2009 – 31. 5. 2013). Cílem tohoto projektu bylo podpořit přechod lidí s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí.

Proces transformace příspěvkové organizace Vincentinum byl prováděn v souladu s Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a celou řadou dalších metodických pokynů MPSV. Realizací tohoto projektu bylo přemístěno do nových lokalit a služeb celkem 68 uživatelů.

V rámci projektu bylo 8 uživatelů přestěhováno do 2 bytů 3+1 v lokalitě Šternberk, kde je nově poskytována služba chráněné bydlení. Ve spolupráci s odborem majetkovým a právním bylo využito nepotřebného nemovitého majetku ve vlastnictví Olomouckého kraje. Jde o 2 objekty v Šumperku, které po rekonstrukci využívá 18 uživatelů. Od září 2013 probíhala výstavba 2 bytových domů pro 24 uživatelů v Uničově, 2 rodinných domů pro 12 uživatelů ve Šternberku a 1 rodinného domu pro 6 uživatelů v obci Lužice. Na konci roku 2014 byly veškeré stavební práce ukončeny a od 1. 1. 2015 začala být poskytována nová služba Domovy se zvláštním režimem a poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením bylo rozšířeno do nových loklalit.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením číslo UR/8/33/2013 ze dne 7. 3. 2013 vyjádřila souhlas se zapojením organizací

  • Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o.

  • Domov Adam Dřevohostice, p. o.

  • Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o.

do navazujícího projektu MPSV Transformace sociálních služeb. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo nabídnout Vincentinu – poskytovateli sociálních služeb Šternberk, p. o. podporu při pokračující transformaci a zároveň umožnit nově zapojeným zařízením podporu při přípravě transformačních plánů nejen prostřednictvím vzdělávání, odborných konzultací a supervizí, ale také prostřednictvím společných setkávání s pracovníky a uživateli služeb transformovaného zařízení s výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe a vzájemné podpory. Výstupem tohoto projektu byly transformační plány Domova Adam Dřevohostice a Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p. o., které byly schváleny Radou Olomouckého kraje usnesením číslo UR/73/56/2015 ze dne 23. 7. 2015.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením ze dne 25. 9. 2015 schválilo sloučení Centra Dominika Kokory, p. o. a Domova ADAM Dřevohostice p. o., s účiností od 1. 1. 2016, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Domova ADAM Dřevohostice p. o. přecházejí na Centrum Dominika Kokory p. o., jako na nástupnickou organizaci.

Každá příspěvková organizace, ve které je realizován proces transformace zřídila transformační tým, který systematicky pracuje na strategii transformace v dané organizaci, vyjednává postup dílčích kroků a zpracovává plán transformace včetně časového harmonogramu. Bližší informace o průběhu transformačního procesu v jednotlivých organizacích jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

Podrobnější informace o procesu transformace naleznete na webu http://www.trass.cz


Poslední změna 05. 01. 2016 11:29:37