Podávání kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mohou zmocněnci podat u pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje s osvědčením podle zvláštního právního předpisu:

den čas poznámka
pondělí 08:00 - 17:00  
úterý 08:00 - 15:00 v úterý dne 3. srpna 2021 do 16:00 hod.
středa 08:00 - 17:00  
čvrtek 08:00 - 14:00  
pátek 08:00 - 14:00  

Jinou dobu podání doporučujeme předem domluvit s pracovníkem krajského úřadu.

V Olomouckém kraji na kandidátní listině může být uvedeno maximálně 23 kandidátů.

Zmocněnec může doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich pořadí, a to do 09.08.2021 do 16:00 hod.

Kandidátní listina obsahuje:

  • název volebního kraje,
  • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
  • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (neuvádí se úplná adresa trvalého pobytu kandidáta), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),
  • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
  • jde-li o koalici, název polické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
  • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
  • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

  • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Poslanecké sněmovny a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy úplnou adresu trvalého pobytu), a datum narození
  • potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši 19 000 Kč; příspěvek skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice ve všech volebních krajích, v nichž podává kandidátní listinu, a to na zvláštní účet (v Olomouckém kraji na účet č. 96014-7824811/0710 vedený u České národní banky). Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace je zveřejněno na úřední desce. Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí. Při bezhotovostním složení se použije konstantní symbol 558, při složení v hotovosti konstantní symbol 379.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace pro kandidáty včetně vzoru kandidátní listiny, prohlášení kandidáta - pro další informace klikněte ZDE.

Osobní podání kandidátní listiny je možné učinit na adrese:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40b (13. patro budovy RCO), Olomouc.

Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje s osvědčením podle zvláštního právního předpisu, kteří poskytují případné konzultace a jsou oprávněni převzít kandidátní listinu:

pracovník m.č. telefon e-mail
Ing. Peter Garláthy 1306 585 508 534
724 058 917
p.garlathy@olkraj.cz
Ing. Markéta Hofschneiderová 1306 585 508 449
607 033 260
m.hofschneiderova@olkraj.cz

V případě jejich nepřítomnosti jsou oprávněné převzít kandidátní listinu pracovnice oddělení správních činností: Bc. Jana Brtníková, JUDr. Blanka Dostálová, Bc. Pavla Skopalová, Bc. Žaneta Slepicová.


Poslední změna 22. 07. 2021 12:11:08