Ověřování listin a podpisů

Právní předpisy týkající se ověřování:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou)

Co musíte předložit:

 • originál listiny, nebo
 • úředně ověřenou fotokopii listiny, nebo
 • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, nebo
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kolik to bude stát: 30,- Kč za každou stranu (i započatou)

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede:

 • jedná-li se o listinu jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz opovolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram;
 • pokud se na listině vyskytuje plastický text nebo otisk plastického razítka;
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • není-li z listiny patrné, zda se jedná o prvopis (originál), již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis (kopii) pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace (ověření pravosti podpisu podepsáním listiny před ověřující osobou nebo uznáním podpisu za vlastní)

Co musíte předložit: listinu, na které se má ověřit podpis

Co musíte prokázat: totožnost

Státní občan ČR předkládá k ověření totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo
 • cestovní doklad.

Cizinec předkládá k ověření totožnosti platný:

 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, nebo
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • průkaz povolení k pobytu azylanta), jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany, nebo
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Kolik to bude stát: 30,- Kč za každý podpis

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, ale listinu podepsal např. před úrazem, může uznat podpis na listině za vlastní za přítomnosti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:

 • u podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
 • pokud je podpis vyhotoven jinými než písmeny latinské abecedy (azbuka, arabština);
 • jedná-li se o listinu psanou v jiném než v českém nebo slovenském jazyce a není-li k ní současně připojen úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Kde nás najdete:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1310, 1311, 1306

pracovnice krajského úřadu m.č. telefon e-mail
Bc. Jana Brtníková 1310 585 508 606 j.brtnikova@olkraj.cz
JUDr. Blanka Dostálová 1310 585 508 528 blanka.dostalova@olkraj.cz
Ing. Markéta Hofschneiderová 1306 585 508 449 m.hofschneiderova@olkraj.cz
Mgr. Dana Ilíková 1310 585 508 610 d.ilikova@olkraj.cz
Bc. Pavla Skopalová 1311 585 508 612 p.skopalova@olkraj.cz
Bc. Žaneta Slepicová 1311 585 508 608 z.slepicova@olkraj.cz
Eva Vepřková 1311 585 508 616 e.veprkova@olkraj.cz

Další informace:

Ministerstvo vnitra


Poslední změna 19. 02. 2021 08:56:32