„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva za leden 2021 a 21. a 22.12.2020

12. 02. 2021

Stanovené období: 21.12. – 22.12.2020 a 04. – 31.01.2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

 

Způsob podání: pouze na formuláři MPO, který naleznete níže.

 

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR zdůvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, zdůvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířeníminfekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Upřesnění stanoveného období:

 • V prosinci je možné žádat pouze za 21. a 22. prosince 2020 (uzavření škol na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření).

 • V lednu je možné žádat za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a dále za období od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

 • Za dny 1. až 3. 1. 2021 a za den 29. 1. 2021 není možné žádat o ošetřovné, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dnem školních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.

 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě, může žádat opodporu za 21. – 22. prosince 2020 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

 • V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat opodporu za 21. – 22. prosince 2021, kdy byla škola uzavřena usnesením vlády o přijetí krizového opatření.

 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za měsíc leden 2021 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

  O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

  Příjemcem dotace nemůže být:

 • < >veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,< >komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,

  statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

  pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost po celé stanovené období.

  Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby dle zákona o sociálních službách, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

   

   

  Na dotaci není právní nárok.

  Výše dotace: 400 Kč/den

   

  POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Podání žádosti učiní žadatel:

  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

  • < >fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpled21“.

    

   Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude od  10.02. 2021 od 9:00 hod umístěn ZDE.

Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

Do žádosti je nutné vyplnit název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

V případě uzavření školy/zařízení zdůvodu nařízení hygienické stanice nebo zřizovatele musí žadatel kžádosti přiložit potvrzení o uzavření suvedením začátku a ukončení uzavření (např. „Print Screen“ emailu od hygienické stanice, popř. zřizovatele).

V případě, že žadatel pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na péči jiné osoby, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, musí k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že je OSVČ na hlavní činnost, a rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud již nedoložil v předchozích výzvách.

Pokud žadatel v minulých žádostech neuvedl, musí k žádosti doložit:

 • na základě jakého oprávnění podniká – v případě, že podniká na základě zvláštního zákona
 • údaje fyzické osoby OSVČ, se kterou je spolupracující osobou na hlavní činnost

 

Je nutné dodržet termín řádného podání určený výzvou. Doporučujeme uchovat si doklad o podání žádosti pro případné reklamace.

 

PROSÍME ŽADATELE, ABY PŘI ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI POŠTOU JEDNOTLIVÉ LISTY NESEŠÍVALI, urychlí se tím zpracování.

 

Žádosti podané před termínem a po termínu této výzvy a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány.

 

Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím jím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

 

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků (plná moc dané osoby opatřena doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).

Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

Text Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a další související přílohy jsou uvedeny v přílohách ke stažení.

 

Přílohy ke stažení:

 

 

 


Poslední změna 12. 02. 2021 09:59:40