NATURA 2000

Koniklec velkokvětý
Kuňka žlutobřichá
Dubohabřiny - Lesy u Bezuchova

Natura 2000 je označení pro soustavu chráněných území evropského významu, vytvářenou podle jednotných kritérií pro celou Evropskou unii. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť. Myšlenka vytvoření této soustavy Natura 2000 vznikla v Evropském společenství počátkem devadesátých let minulého století a její realizace se u tehdejších členských států předpokládala do roku 2000 – odtud pochází název.

Vytváření soustavy Natura 2000 staví na dvou právních předpisech EU na ochranu přírody: směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny, přičemž některé typy přírodních stanovišť či druhy jsou prioritní a platí pro ně přísnější kritéria ochrany než pro ostatní. Obě směrnice byly do naší legislativy implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Soustava Natura 2000 se skládá ze dvou typů území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

Tyto stránky byly vytvořeny na základě publikace „Natura 2000 v Olomouckém kraji“, kterou vydal Olomoucký kraj v rámci projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu – Ministerstva životního prostředí ČR.

Fotografie: Alois Čelechovský, Dušan Duhonský, Lenka Gillová, Lubomír Hlásek (www.hlasek.com), Vladislav Holec, Zbyněk Hradílek, Jindřich Chlapek, František John, Hana Kleinová, Lukáš Konečný, Tamara Kovaříková, Pavel Krásenský (www.naturfoto.cz), Michaela Koucká, Miroslava Kudýnová, Vladislav Laža, Lukáš Merta, Petr Pivoňka (www.biolib.cz), Karel Poprach (www.poprachphoto.eu), Dagmar Skoupilová, Eva Stodolová, Jiří Šafář, Radek Štencl, Ladislav Vogeltanz (www.krasylesa.cz), Dan Vojtěch, Magda Zmrhalová a archiv Správy CHKO Jeseníky

Mapy: Machovský mapy s.r.o., Olomouc (www.machovsky.cz)

Zvukové nahrávky živočichů: Pavel Pelc (www.biophon.cz), František John

 

 

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfNATURA 2000 v Olomouckém kraji - základní informace(1,1 MB)stáhnout

Kontaktní osoba

Bc. Ing. Renata Honzáková

vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany přírody
   585 508 409 r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 712


Poslední změna 09. 01. 2024 08:12:37