Mapové aplikace

(probíhá testovací provoz)

Na této stránce budou zveřejňovány mapové aplikce.

 

odkazy

 

Portál územního plánování


V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Olomouckém kraji je vedle dalších dílčích projektů realizován projekt Digitální mapa veřejné správy (dále jen „DMVS“). Cílem projektu DMVS je vytvořit jednotný referenční digitální mapový podklad za celé území Olomouckého kraje pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová katastrální mapa (dále jen ÚKM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (dále jen „Nástroje ÚAP“), kterými se budeme dále podrobněji zabývat, ty jsou doplněny portálem územního plánování.

 

Rozbor udržitelného rozvoje území (aktuální - rok 2017)


Mapová aplikace zobrazuje aktuální data a výsledky vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek pro pilíře udržitelného rozvoje území (Rozbor udržitelného rozvoje území - RURÚ) zpracovaného dle metodiky použité pro 5. aktualizaci ÚAP Olomouckého kraje 2017. Data zobrazují stav k prosinci 2017, resp. k březnu 2011 (SLDB).

url | wms | xls | csv | shp | GeoJSON

 

Vývoj ÚAP (RURÚ) v letech 2007 - 2017


Mapová aplikace zobrazuje výsledky Analýzy historického vývoje dat ÚAP Olomouckého kraje v letech 2007 - 2017 v hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného dle metodiky použité pro 5. aktualizaci ÚAP Olomouckého kraje 2017. Výsledkem je série map indikátorů pilířů udržitelného rozvoje území (pilíř pro příznivé životní prostředí - ENV, pilíř pro hospodářský rozvoj - HOS a pilíř pro soudržnost společenství obyvatel - SOC), celkového hodnocení jednotlivých pilířů a vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro pilíře udržitelného rozvoje území.

url | wms | xls | csv | shp | GeoJSON

 

Statistická data - územně analytické podklady


Mapová aplikace zobrazuje vybrané statistické ukazatale za obce Olomouckého kraje. Obsah odpovídá vybraným jevům územně analytických podkladů dle Přílohy č. 1, část B vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vybrané jevy v mapové aplikaci: 1, 2a, 4a, 7, 7a, 7b, 8, 9a, 11, 12a, 13, 16, 17, 19a, 22, 23, 26, 27a.

url | wms | xls | csv | shp | GeoJSON


Poslední změna 10. 02. 2019 23:08:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje