Lesy - Myslivost - Rybářství - Dotace do lesa

Les ve vodě
Oxalis acetosela
Větev

 

DOTAČNÍ TITUL tzv. KŮROVCOVÉ DŘÍVÍ  ZA ROK 2019 UKONČEN!!!! .

 

Na stránkách Ministerstva zemědělství ČR, je zveřejněn MODUL pro žadatele pro nový dotační titul na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Modul pro podání žádostí naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/modul-pro-zadatele-verze-pro-plne.html

ZÁSADY a aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR web:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/

Žadatelům je k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a po dobu příjmu žádostí rovněž telefonická infolinka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).

 

 

 

Dotace na OPLOCENKY - ZDE 

 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství ČR.

Ministerstvo zemědělství poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na hospodaření v lesích:

  • Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
  • Obnova, zajištění a výchova porostů do 40 let věku, následná péče, oplocenky.
  • Opatření k obnově lesů poškozených imisemi
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů.
  • Finanční příspěvek na ochranu lesa.

Pro tyto finanční příspěvky je žadatelům v příloze k dispozici metodická příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i metodická příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, k oběma jsou pak přiloženy aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZDE !!!!

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

OHLÁŠENÍ ŽADATELE - VŠICHNI žadatelé, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek musí podat tzv. OHLÁŠENÍ žadatele před zahájením prací vytvořené v Modulu pro žadatele.

Pokud žadatel nepodá Ohlášení, nemůže v období od 1.7.2020 do 31.12.2020 žádat o finančního příspěvek na hospodaření v lesích. V Ohlášení se uvede jedna částka, která bude vždy vyšší než částka o kterou bude žadatel v součtu žádat do 31.12.

Žádost se podává  do 3 měsíců od ukončení prací.

Ohlášení pro rok 2021 budou dostupná v Modulu pro žadatele před koncem roku 2020.

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!VŠECHNY ŽÁDOSTI I OHLÁŠENÍ SE PODÁVAJÍ ELKEKTRONICKY !!!!!!!!

NOVÝ MODUL PRO ŽADATELE JIŽ NA STRÁNKÁCH MZE - EAGRI

Způsob je  stanovený Ministerstvem zemědělství pomocí modulu pro žadatele. Modul pro žadatele je dostupný na  http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. V případě, že žádost nebude zpracována v modulu pro žadatele, bude Vám vrácena k přepracování do tohoto modulu

POZOR!!! POZOR!!! 

Již se nepřikládá k žádosti čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
 

 

Soubory ke stažení - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Soubor typu pdfNAŘÍZENÍ VLÁDY č.30_2014 znění 2018(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu docPříručka - Lesy (376 kB)stáhnout
Soubor typu docOHLÁŠENÍ ŽADATELE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NV 30-2014 příloha č. 11.doc(168,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka 2019 stanovištně vhodné dřeviny od 1.1.2019(518,8 kB)stáhnout

POZOR!!!

Podání žádostí na MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ je do 31.8.2021!!!  V elektronické podobě v modulu a zárověň poštou.

Aktuální informace ZDE

1 žádost za honitbu za období 1.9.2020 – 31.8.2021.

Žadatel sestavuje žádost o poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím modulu pro žadatele přístupného na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui, který po odeslání dat žádosti pří-slušnému podacímu místu umožní žadateli zobrazit formulář žádosti (bez ochranného vodozna-ku) pro tisk ten pak žadatel doručí příslušnému podacímu místu.

Žadatel si pro práci v modulu pro žadatele zřizuje uživatelský účet pro práci v prostředí webového portálu MZe www.eagri.cz, přičemž pro práci v modulu pro žadatele postačuje tzv. omezený registrovaný účet, který se zřizuje prostřednictvím formuláře přístupné-ho na adrese https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/.

Informace k chladícím zařízením na str. 18 příručky v příloze.

Formulář bude dostupný až ke konci roku 2020, takže nic nikdo neuspěchá a není tady pravidlo kdo podá žádost dříve, bude mít dříve peníze. Budou se brát žádosti do 31.8.2021, pak se zjistí jestli je dost peněz a pak se buď pokrátí nebo budou vyplaceny v plné výši. Takže peníze budou cca říjen až prosinec 2021 na účtu.

 

Povinnost registrace chladicích zařízení sloužících jako zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře.

Povinnost registrace zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře, tudíž chladicích zařízení, která uživatelé honiteb používají pro krátkodobé uložení ulovených kusů zvěře, je stanovena v § 5 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy

Evropských společenství.

Každé takovéto zařízení musí být registrováno u krajské veterinární správy, a to na základě podání žádosti a uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč.

Za zařízení pro uchovávání těl ulovené volně žijící zvěře se bere jakékoliv zařízení, které je využívané pro dočasné skladování ulovených kusů zvěře, které jsou určeny pro uvedení na trh, včetně prodeje malého množství přímo konečnému spotřebiteli (registrace není povinná pouze pro zařízení sloužící výlučně pro uložení těl ulovené zvěře pro vlastní spotřebu). Zároveň musí být splněn základní požadavek na sledovatelnost ulovených kusů (článek 18 nařízení (ES) č. 178/2002), tj. musí se vést evidence o tom, od koho byl kus přijat a komu byl dodán (vzor je v příloze).

Ministerstvo zemědělství upozorňuje uživatele honiteb na povinnost této registrace, zejména ve vztahu k novelizaci nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde je od 1. září 2020 zaveden nový finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř.

Odkaz na formulář SVS k registraci chladicího zařízení:

https://www.svscr.cz/?dl_name=formulare-kestazeni/Zadost_o_registraci_potravinarskeho_podniku.doc

 

 

Soubory ke stažení - MYSLIVOST - VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN PSŮ A ODCHOV LOVECKÝCH DRAVCŮ

Soubor typu pdfPříručka - Myslivost(656,7 kB)stáhnout
Soubor typu docprohlaseni-k-podpore-de-minimis.doc(53,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříručka - Myslivost (245,7 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6p, kancelář: 616

Ing. František Malý

státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


Poslední změna 24. 09. 2020 10:36:30