Lesy - Myslivost - Rybářství - Dotace do lesa

Les ve vodě
Oxalis acetosela
Větev

Dotace na OPLOCENKY - ZDE 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství - změny od 1.11.2018!!!!

Ministerstvo zemědělství poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na hospodaření v lesích:

  • Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu.
  • Obnova, zajištění a výchova porostů do 40 let věku.
  • Opatření k obnově lesů poškozených imisemi
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů.
  • Finanční příspěvek na ochranu lesa.

Pro tyto finanční příspěvky je žadatelům v příloze k dispozici metodická příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i metodická příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, k oběma jsou pak přiloženy aktuální formuláře ohlášení i žádostí a jejich příloh s doplněným poučením, jak postupovat při jejich vyplňování.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZDE

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

OHLÁŠENÍ ŽADATELE - VŠICHNI žadatelé, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek v období od 1.7. do 30.6. musí podat tzv. OHLÁŠENÍ žadatele před zahájením prací.

Pokud žadatel nepodá Ohlášení, nemůže v období od 1.7.2019 do 30.6.2020 žádat o finančního příspěvek na hospodaření v lesích. V Ohlášení se uvede jedna částka, která bude vždy vyšší než částka o kterou bude žadatel v součtu žádat do 30.6.

Žádost se podává do 30.6. na práce  provedené do 3 měsíců od ukončení prací.

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!  - Změna od 1.11.2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!VŠECHNY ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELKEKTRONICKY !!!!!!!!

NOVÝ MODUL PRO ŽADATELE JIŽ NA STRÁNKÁCH MZE - EAGRI

Způsob je  stanovený Ministerstvem zemědělství pomocí modulu pro žadatele (soubor *.MZE). Modul pro žadatele je dostupný na  http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/modul-pro-zadatele-o-financni-prispevky-2.html. V případě, že žádost nebude zpracována v modulu pro žadatele, bude Vám vrácena k přepracování do tohoto modulu.

Soubor *.MZE zašlete na e-mail f.maly@olkraj.cz

Modul pro žadatele se primárně instaluje do C:\Program Files (x86)\AutoCont CZ, a.s\Formuláře MZe - sada 1. Hledejte složku AutoCont CZ!!!!

On - line formulářová aplikace pro oznámení o provedení asanace kůrovcového dříví krajskému úřadu je
umístěna na adrese https://epodani.mze.cz.
 
U finančních příspěvků na soustřeďování dříví koněm, štěpkování nebo drcení klestu, výchovu lesních porostů a u finančního příspěvku na ochranu lesa, jejichž předmět byl splněn od 1. 11. 2018, žadatel do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory č. SA.36748 (2013/N) přikládá k žádosti čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (vzor čestného prohlášení uveden v příloze č. 13 nařízení vlády č. 30/2014 Sb.). Schválení úpravy režimu uvedené podpory bude oznámeno na webových stránkách Ministerstva zemědělství a současně i zde na stránkách Olomouckého kraje.

 

Soubory ke stažení - FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Soubor typu pdfNAŘÍZENÍ VLÁDY č.30_2014 znění 2018(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu docOHLÁŠENÍ ŽADATELE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NV 30-2014 příloha č. 11.doc(168,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříručka - Lesy 20190101(917,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTabulka 2019 stanovištně vhodné dřeviny od 1.1.2019(518,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(20,9 kB)stáhnout

POZOR!!!

Podání žádostí na MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ je do 31.8.2019!!!

Aktuální informace ZDE

Přehled podporovaných činností v myslivosti

Řádek

Zkrácený název příspěvku

Technické

jednotky

Identifikace příspěvku

Sazba

1.

Zlepšování životního prostředí zvěře

Políčka pro zvěř

Napajedla pro zvěř

Betonové nory

Lapací zařízení

Hnízdní budky pro vodní ptáky

Odchytová zařízení na spárkatou zvěř

Krmelce pro drobnou zvěř

Akusticko-světelné plašiče zvěře

Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce

- sčítaný jedinec jelena evropského

- sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky japonského nebo muflona

 

Kč/ha

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

G

G

G

G

G

G

 

G

G

 

a

a

a

a

a

a

a

a

 

a

a

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

0

 

8 000

1 000

2 000

1 000

500

16 000

1 000

2 000

 

1 000

500

2.

Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

Vypuštění tetřeva hlušce

Vypuštění tetřívka obecného

Vypuštění koroptve polní

Vypuštění zajíce polní

Přenosné přístřešky pro koroptve

 

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

G

G

G

 

b

b

b

b

b

 

1

2

3

4

5

 

8 000

5 000

 250

1 500

200

3.

Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

Koza bezoárová

Bílý jelen

 

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

 

c

c

 

1

2

 

1 500

1 500

4.

Veterinární antiparazitické přípravky pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře

Kč/kg

G

e

1

200

5.

Ulovení kormorána velkého

Kč/ks

G

f

1

500

6.

Ulovení prasete divokého

Kč/ks

G

g

1

2 000

7.

Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin

- výsadba keřů

- výsadba a ochrana poloodrostků

- výsadba a ochrana odrostků

 

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

G

G

G

 

h

h

h

 

1

2

3

 

50

80

100

Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Řádek

Zkrácený název příspěvku

Technické

jednotky

Identifikace příspěvku

Sazba

1.

 Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů

- český teriér

- český fousek

 

Kč/výkon

Kč/výkon

 

K

K

 

a

a

 

1

2

 

2 000

2 000

2.

Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu

- jestřáb lesní

- sokol stěhovavý

- raroh velký

- orel skalní

 

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

Kč/ks

 

K

K

K

K

 

b

b

b

b

 

1

2

3

4

 

7 000

5 000

5 000

5 000

 

Soubory ke stažení - MYSLIVOST - VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN PSŮ A ODCHOV LOVECKÝCH DRAVCŮ

Soubor typu pdfPříručka - Myslivost(646,7 kB)stáhnout
Soubor typu docFORMULÁŘ MYSLIVOST(263 kB)stáhnout
Soubor typu docFormulář psi a dravci.doc(116,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti o zástřelné na prasata divoká(316 kB)stáhnout

LHP

Soubor typu docLHP NV 30-2014 příloha č. 7 MZe(159,5 kB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Vlastimil Dřímal
vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6p, kancelář: 616
Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 403 f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704


Poslední změna 01. 07. 2019 07:50:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje