Informace pro příjemce dotace v rámci Podprogramu č. 2 v roce 2019

29. 01. 2020

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána poštovní zásilka adresovaná poskytovateli, která obsahuje vyúčtování poskytnuté dotace, držiteli poštovní licence.

Od celkových výdajů vynaložených na účel poskytnutí dotace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy příjemce odečte veškeré příjmy, které obdržel v souvislosti s realizací projektu, na nějž byla příjemci poskytnuta dotace dle Smlouvy.  Za příjem se pro účely této Smlouvy považují zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních samosprávných celků, sponzorské dary apod.

 Vyúčtování musí obsahovat:

  • soupis všech příjmů, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací projektu, na který byla poskytnuta dotace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (za příjem se pro účely této Smlouvy považují zejména příspěvky a dotace od státu a jiných územních samosprávných celků, sponzorské příspěvky, finanční dary apod., které obdržel příjemce na stejný účel, který je uveden v čl. III. odst. 1 Smlouvy), a soupis všech výdajů (nákladů) hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2019“, doložený:
  • fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu jednotlivých dokladů, s vyznačením dotčených plateb; příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici v elektronické formě na webu OK;
  • čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisech jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce; v případě, že dotace nebyla použita v celé výši ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 5 Smlouvy, je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele 27-4228320287/0100 nejpozději do 28. 2. 2020;
  • informaci o realizaci projektu; informace o realizaci projektu musí být v písemné formě na předepsaném formuláři a musí obsahovat stručné zhodnocení průběhu realizace projektu, vč. jeho přínosu pro Olomoucký kraj a zdůvodnění případných odchylek. Součástí informace o realizaci projektu je popis užití loga Olomouckého kraje a fotodokumentace propagace Olomouckého kraje v listinné podobě.


Poslední změna 29. 01. 2020 10:17:07