Informace pro poskytovatele sociálních služeb

24. 01. 2020

Podmínkou pro uzavření smlouvy v rámci Podprogramu č. 1 je předložení uvedených podkladů:

  1. Potvrzení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení a příslušným finančním úřadům – tato potvrzení nesmí být starší 3 měsíců a
  2. čestného prohlášení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, a rozpočtu územního samosprávného celku (text čestného prohlášení je ke stažení zde a v příloze této aktuality).
  3. Obce k této smlouvě připojí v samostatném dokumentu doložku o schválení poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy příslušným orgánem obce.
  4. Příspěvkové organizace předloží dokument uvedený v bodě 3. pouze v případě, že zřizovací listina příspěvkové organizace jako příjemce dotace vyžaduje pro platnost smlouvy předchozí souhlas zřizovatele, tj. v takovém případě připojí příjemce v samostatném dokumentu doložku schválení uzavření smlouvy příslušným orgánem zřizovatele.

Doporučujeme, aby si poskytovatelé sociálních služeb zajistili tyto podklady s dostatečným předstihem z důvodu maximálního urychlení procesů při uzavírání smluv.

 

 

Soubor typu docxČestné prohlášení(15,6 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 01. 2020 15:02:21