Informace pro poskytovatele sociálních služeb

03. 04. 2023

Pokud byla příjemci na rok 2022 poskytnuta dotace v rámci Podprogramu č. 1 v celkové výši 4 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna 2023 poskytovateli zprávu auditora.

Požadavky na zprávu auditora:

 1. Zpráva auditora bude vyhotovena v souladu s Mezinárodním standardem pro ověřovací zakázky ISAE 3000 týkající se ověřovací zakázky, která není auditem ani prověrkou historických finančních operací a bude minimálně obsahovat náležitosti stanovené ve standardu ISAE 3000.
 2. Auditor provede ověření, které poskytuje přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace a ve zprávě vymezí, které podmínky byly předmětem ověřování, minimálně se zaměří na:
  • ověření vedení oddělené evidence příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) spojených s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví příjemce včetně vedení analytické evidence všech případů vztahujících se k poskytnuté dotaci,
  • ověření, že byly vůči dotaci zaúčtovány pouze uznatelné výdaje (náklady),
  • ověření, že byly příjemcem dotace zadány veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
  • ověření, že příjemce dotace splnil účel dotace,
  • Závěr auditora ve zprávě bude s ohledem na ověření poskytující přiměřenou jistotu formulován pozitivní formou.

V případě, že příjemce dotace nedodá zprávu auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace.

Zprávu auditora zasílejte na Krajský úřad Olomouckého kraje. Preferována je elektronické podoba dokumentu (zaslaná prostřednictvím datové schránky qiabfmf).


Poslední změna 03. 04. 2023 14:26:13