Evropsky významné lokality

Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000 (podrobnosti o vytváření soustavě NATURA 2000 naleznete zde).

Termín evropsky významná lokalita je českým ekvivalentem anglického Sites of Community Importance (SCI). V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách směrnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb. (viz).

Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně O ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích (92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chráněny sporné lokality. 

                         

Evropsky významné lokality v Olomouckém kraji:Poslední změna 13. 07. 2023 09:25:23