Další informace k sociálnímu podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které jsou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku, a to s využitím místních materiálních i lidských zdrojů.

Cílem sociálního podnikání je vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin. Společensky prospěšní podnikatelé se mohou realizovat například ve vzdělávání, v péči o zdraví, v ochraně životního prostředí, v boji s chudobou, při řešení energetických problémů, v ochraně lidských práv, při prosazování rovných příležitostí, v péči o znevýhodněné osoby apod.

Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

Jeho činnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Jelikož není sociální podnik zřizován za účelem dosažení zisku, lze jej řadit do třetího sektoru mezi Nestátní neziskové organizace a Obecně prospěšné společnosti.

Hlavní znaky sociálního podnikání

  • sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Do cílové skupiny, kterou zaměstnávají sociální podniky, patří osoby znevýhodněné na trhu práce. Konkrétně se jedná o tyto skupiny:

  • osoby se zdravotním postižením 
  • mládež a mladí dospělí 
  • osoby bez přístřeší 
  • osoby opouštějící zařízení 
  • oběti 
  • osoby pečující o osobu blízkou 
  • osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách 
  • osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané 
  • další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby


Poslední změna 27. 09. 2023 10:57:05