CzechPoint

1. Informace o pracovišti Czech POINT

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti:

 • získat výstup z Katastru nemovitostí
 • získat výstup z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • získat výstup z živnostenského rejstříku
 • získat výpis z Rejstříku trestů
 • získat výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 • získat výpis bodového hodnocení řidičů
 • získat výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • získat výstup z insolvenčního rejstříku
 • získat výstupy ze Základních registrů

Tyto listiny jsou veřejnými listinami.

Prostřednictvím pracoviště Czech POINT lze rovněž

 • učinit všechna podání podle živnostenského zákona určená obecnímu živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádost o vydání koncese, ...),
 • učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
 • požádat o zřízení nebo zrušení datové schránky,
 • získat výstup konverze provedené podle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Kde najdete pracoviště Czech POINT

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1310, 1311

Bc. Brtníková Jana 585 508 606
JUDr. Dostálová Blanka 585 508 528
Mgr. Ilíková Dana 585 508 610
Bc. Skopalová Pavla 585 508 612
Bc. Slepicová Žaneta 585 508 608
Vepřková Eva 585 508 616

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
Olomouc, Jeremenkova 40b (budova RCO)
13. patro, místnost č. 1305

Bc. Jana Nemerádová, DiS. 585 508 259
Ing. Novotná Eva 585 508 256
   
   
   
   

- výpisy z Katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- výpis z Rejstříku trestů právnických osob
- výpis bodového hodnocení řidičů
- výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z insolvenčního rejstříku
- autorizovaná konverze
- založení nebo zrušení datové schránky
- podání do modulu ISOH
- výpis ze Základních registrů

- podání podle živostenského zákona
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- autorizovaná konverze
- založení nebo zrušení datové schránky

3. Praktické informace:

3.1. Výpis z Katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Web správce systému: http://www.cuzk.cz

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.2. Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web správce systému: http://www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.3. Výpis z živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web správce systému: http://www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.4.1. Výpis z Rejstříku trestů

Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

Co potřebujete prokázat: totožnost

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za výpis z rejstříku trestů

3.4.2 Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Co potřebujete prokázat: totožnost

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za výpis z rejstříku trestů
Soubor typu .pdfBližší informace k výpisu z rejtříku trestů(185,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVzor plné moci při podání žádosti zmocněncem(92,3 kB)stáhnout

3.5. Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu prostřednictvím pracoviště CzechPOINT

Ústřední orgán: www.mpo.cz

Web hospodářské komory: www.komora.cz

Co potřebujete vědět: Jaké podání chcete učinit

Co potřebujete prokázat: Totožnost; odbornou způsobilost, pokud to živnostenský zákon vyžaduje

Co potřebujete vyplnit: Jednotný registrační formulář

Kolik to bude stát:

 • 50,- Kč za přijetí podání + příslušný poplatek:

a)

ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000, - Kč

b)

další ohlášení živnosti (pokud byl anebo je ohlašovatel živnostníkem)

500, - Kč

c)

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000, - Kč

d)

přijetí další žádosti o koncesi

500, - Kč

e)

změna rozhodnutí o udělení koncese

500, - Kč

f)

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500, - Kč

3.6. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

Co potřebujete prokázat: totožnost

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.7. Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete vědět:

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.8. Autorizovaná konverze

Co potřebujete:

 1. dokument v listinné podobě
 2. potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště, nebo elektronický dokument na nosiči

Co obdržíte:

 1. výstup konverze na CD, nebo dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do Internetové Úschovny
 2. dokument v listinné podobě

Konverze se neprovede:

 1. je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy,
 2. jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby,
 3. jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
 4. není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, nebo vidimovaný dokument, nebo opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,
 5. je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 6. v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,
 7. jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
 8. pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle provádějících právních předpisů.

Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Kolik to bude stát:

 • 30,- Kč provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
 • 30,- Kč provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

3.9. Výpis z insolvenčního rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) nebo osobní údaje konkrétní osoby

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3.10. Výpis ze základních registrů (registr osob, registr obyvatel využití údajů z registru obyvatel)

Co potřebujete prokázat: totožnost (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz k povolení pobytu cizince, ...)

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první stránku
 • 50,- Kč za každou další i započatou stránku

4. Více informací naleznete na stránkách CzechPoint.


Poslední změna 19. 02. 2021 08:57:19