Audio záznam ze zasedání ZOK

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 2. 2020:

Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 2. 2020 - I. část(42,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 2. 2020 - II. část(37,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 2. 2020 - III. Část(45,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp3Audiozáznam ze zasedání ZOK konaného 17. 2. 2020 - IV. část(46,6 MB)stáhnout

 

 

Audio záznam ze zasedání ZOK konaného dne 17. 2. 2020  jednotlivě po bodech:

Soubor typu mp31. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání(7,5 MB)stáhnout
Soubor typu mp32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje(759,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp33.Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp34. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje(656,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(959,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp35.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje(1014,9 kB)stáhnout
Soubor typu mp35.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – rozpočtové změny – DODATEK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp36.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(967,5 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.(1002,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp36.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2020 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp37. Návrh seznamu investičních akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp38. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp39.1. - 9.5. Majetkoprávní záležitosti(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp310. Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2019(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje(4,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp311. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje(4,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp312. Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací(773,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp313. Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhodnocení dotačního titulu 1(2 MB)stáhnout
Soubor typu mp314. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2020(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp315. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury(886,4 kB)stáhnout
Soubor typu mp316.Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení dotačního titulu č. 2: Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp317. Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 – vyhlášení(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp318. Víceletá podpora významných kulturních akcí – Dohoda o ukončení části smlouvy o poskytnutí dotace(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp319. Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020 – vyhlášení(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp320. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020 – vyhlášení(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp321. Dotační program Olomouckého kraje 12_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020, dotační titul 12_01_1_Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče - vyhlášení(9,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp322. Dotační program Olomouckého kraje 12_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020, dotační titul 12_01_2_Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče - vyhlášení(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp323. Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2020 – Zdraví 2020(913,2 kB)stáhnout
Soubor typu mp324. Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2020 - vyhlášení(937 kB)stáhnout
Soubor typu mp325. Zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace(34,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp326. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje(5,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp326.1. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje - DODATEK(8,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp327. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp329. Ridera DIS s.r.o. – žádost o prominutí úroků z prodlení (1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp331. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp332. Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020 – vyhodnocení DT 14_01_2(1010 kB)stáhnout
Soubor typu mp333. Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 – dodatky ke smlouvám(892 kB)stáhnout
Soubor typu mp334. Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 – dodatek ke smlouvě(996,7 kB)stáhnout
Soubor typu mp335. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu mp336. Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2020 a vyhodnocení činnosti za rok 2019 (6,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp337. Dodatek č. 29 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu mp338. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp339. Udělení souhlasu s uzavřením úvěrové smlouvy pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje(7,2 MB)stáhnout
Soubor typu mp340. Smlouva o pořádání Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp341. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Kojetín(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp342. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2019(997 kB)stáhnout
Soubor typu mp343. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK Uničov, z.s. (938,1 kB)stáhnout
Soubor typu mp344. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací z oblasti sportu, kultury a památkové péče (1,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp345. Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2020 – vyhlášení(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu mp346. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu mp347. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální(1 MB)stáhnout
Soubor typu mp348. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu mp349. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně(910,8 kB)stáhnout
Soubor typu mp350.1. Různé – Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní pro kraje(19,3 MB)stáhnout
Soubor typu mp350.2. Různé - Humanitární pomoc provincii Yunnan (5,4 MB)stáhnout
Soubor typu mp353. Různé(31,4 MB)stáhnout

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně jmenovitého hlasování naleznete zde.

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje naleznete zde.

 


Poslední změna 18. 02. 2020 17:56:51