Archiv aktualit

22.03.2019 - Současnost a budoucnost akčního plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání

Tématem „Současnost a budoucnost akčního plánování“ zahájil Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství a mládeže KÚOK další workshop zástupců středních a vyšších odborných škol v kraji u příležitosti zahájení 2. fáze projektu KAP.

19.03.2019 - Seminář pro žadatele v rámci aktuální výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

Z důvodu velkého zájmu žadatelů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR - Společným sekretariátem další seminář, který je určen žadatelům Prioritní osy 3 programu Interreg V-A ČR-Polsko. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:00 v BEA campusu v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1.

14.03.2019 - Vesnice dostanou dvakrát více peněz

Olomoucký kraj opět navýšil objem peněz, které přitečou na venkov. Od roku 2017 narostly finanční prostředky dostupné v Programu na obnovu venkova ze třiceti na více než šedesát miliónů korun.

12.03.2019 - Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace)

Dne 7. 5. 2019 v sále Karla Poláčka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí v Hradci Králové Euroregion Glacensis pořádá školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Školení je určeno především pro konečné uživatele, kteří měli schválený mikroprojekt na 6. zasedání EŘV (dne 14. 2. 2019), ale mohou se zúčastnit i ostatní zájemci.

12.03.2019 - Euroregion Glacensis upořádá školení pro žadatele

Euroregion Glacensis dne 2. 5. 2019 v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí v Hradci Králové pořádá školení pro žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Školení je určeno především pro žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 6. kola výzvy FMP (tedy do 30. 5. 2019 – toto kolo výzvy je určeno pouze pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4), ale mohou se zúčastnit i ostatní zájemci.

12.03.2019 - Téma pro kulatý stůl: peníze

Už patnácté zasedání Regionální stálé konference se v pondělí 11. března uskutečnilo v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje, ale také obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a například i místních akčních skupin debatovali hlavně o dotacích.

08.03.2019 - Jak na šablony II

V BEA centru se v úterý 5. 3. 2019 konal seminář pro žadatele ve výzvě Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II.

05.03.2019 - Vesnice roku 2019

Na konferenci Dne malých obcí byl slavnostně zahájen 25. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

04.03.2019 - Seminář zvýšil informovanost žadatelů v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Olomoucký kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Centrem pro regionální rozvoj – Společným sekretariátem uspořádal dne 28. února 2019 na Městské úřadě v Glucholazech v Polsku seminář pro žadatele k aktuální výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace. Zástupci Společného sekretariátu programu, Maršálkovského úřadu Opolského vojvodství a Krajského úřadu Olomouckého kraje představili účastníkům informace o Programu, aktuální výzvě, podání projektového záměru a projektové žádosti, kontrole přijatelnosti, přeshraniční spolupráci a přeshraničním dopadu. Součástí bylo také navázání partnerství a konzultace projektů s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů.

25.02.2019 - Výstava Má vlast cestami proměn 2018 doputovala před Krajský úřad Olomouckého kraje

Od 22. února můžete před Krajským úřadem Olomouckého kraje zhlédnout výstavu Má vlast cestami proměn 2018. Výstava se již desátým rokem snaží přispívat ke zvelebování sídel i přírodní krajiny prezentací úspěšných příkladů úcty k hodnotám, jež nám byly svěřeny předchozími generacemi, ale v minulosti se jim často dostávalo málo péče.

20.02.2019 - Dinosauři nečetli a vymřeli ….

Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? Podobné a další otázky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské gramotnosti dne 13. 2. 2019 v moderním a příjemném prostředí salónku Beta v BEA centru v Olomouci.

06.02.2019 - Metodický pokyn Řídícího orgánu a aktualizace sekce Propagace

V sekci Příručka pro příjemce na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 1 Příručky pro příjemce verze 5 včetně příloh tohoto Metodického pokynu. Metodický pokyn např. upřesňuje zohlednění vyhlášení samostatné výzvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR nebo pravidla užití logotypu.

© Krajský úřad Olomouckého kraje