Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje v rámci programu EFEKT 2016

Projekt Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje v rámci programu EFEKT 2016

Aktivita: E.3 (Zpracování územní energetické koncepce)

Stručný popis projektu

Zpracování aktualizace územní energetické koncepce (dále UEK) je povinné pro kraje na základě § 4 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Zpracovatel UEK (dále zhotovitel),  společnost SEVEn Energy s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Americká 579/17, IČ 27876829, byl vybrán formou veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci projektu bude realizováno dokončení zbývající části UEK, jejíž zpracování bylo zahájeno dne 1. 10. 2015 na základě uzavřené smlouvy o dílo. Dne 15. 12. 2015 byla zhotovitelem předaná v souladu se smlouvou o dílo první část UEK (analytická část).

Aktivity projektu jsou:

 1. zajištění dat pro zpracování návrhové části UEK;

 2. zpracování Akčního plánu UEK;

 3. zpracování návrhu opatření pro zvýšení energetické bezpečnosti v zásobování energií na území kraje;

 4. zajištění hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA);

 5. zajištění potvrzení souladu UEK se státní energetickou koncepcí (dále SEK) od MPO;

 6. komunikace objednatele, zhotovitele a členů pracovních skupin;

 7. příprava jednání, příprava podkladů pro schvalování, příprava podkladů pro vedení kraje;

 8. zajištění účasti zástupců zhotovitele a případná prezentace díla zhotovitelem,

 9. zajištění účasti zpracovatelů vyhodnocení vlivů SEA na projednávání UEK na MŽP a MPO;

 10. předání díla dle podmínek smlouvy;

 11. zajištění rozpočtu projektu a způsobilých výdajů v rámci finančního řízení

Hlavním cílem projektu je podílet se na naplňování SEK a na dosažení aktuálních cílů, stanovených evropskou směrnicí. Realizací projektu budou prostřednictvím aktualizované dále UEK zpřesněny cíle SEK pro území Olomouckého kraje a vytvořeny podmínky pro hospodárné a bezpečné nakládání s energií na následujících 25 let (2015- 2040).  

Další informace k Aktualizaci UEK jsou uvedeny zde


Poslední změna 14. 07. 2016 13:30:25