08_01_02_Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 22.01. – 02.02.2024)

Název

08_01_02_PODPORA PRORODINNÝCH AKTIVIT

AnotaceObecným účelem vyhlášeného dotačního titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/činností z oblasti rodinné politiky určených k rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, stability rodiny, mezigeneračního soužití, harmonizaci rodinného a profesního života, výchově k odpovědnosti, aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče a dobrovolnických aktivit zaměřených na rodinu a všechny její členy. Dotační titul vychází z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027 a Akčního plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2024.
Termín příjmu žádostíod 22.01.2024 do 02.02.2024 do 12:00 hodin
Způsob podání žádostiŽadatelé se do systému RAP přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla, případně prostřednictvím elektronické identifikace (například použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID a jiné). Žadatelé vyplní a odešlou svou žádost v systému RAP, včetně povinných příloh, žadatelé, kteří budou odesílat žádost dle bodu a) – e) si následně stáhnou soubor PDF s podanou žádostí (odeslanými soubory) opatřenou PID (čárovým kódem) a ve stanovené lhůtě ji doručí poskytovateli následujícím způsobem: a) elektronicky emailem se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele v souladu s čl. 3 část A odst. 7 na adresu: posta@olkraj.cz. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé všech právních forem, mimo obcí a příspěvkových organizací, S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15 nebo b) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf se zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 3 část A odst. 7. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé všech právních forem, povinné pro obce a příspěvkové organizace, S každým žadatelem, který podal žádost tímto způsobem, bude Smlouva uzavírána elektronicky – viz čl. 1, odst. 15, nebo c) elektronicky datovou schránkou žadatele do datové schránky ID: qiabfmf. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávní podepisující, nebo d) osobním doručením nebo zasláním jednoho vytištěného a podepsaného originálu žádosti v listinné podobě na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří jsou pouze fyzické osoby nepodnikající, nebo e) zasláním elektronicky emailem na adresu: posta@olkraj.cz – sken žádosti ve formátu PDF, která byla vytištěna, podepsána a následně naskenována. V případě schválení dotace je nutné originál žádosti o dotaci s vlastnoručním podpisem doložit poskytovateli nejpozději v den, kdy je poskytovateli doručena oboustranně podepsaná Smlouva. Nedoloží-li žadatel originál žádosti nejpozději v den doručení oboustranně podepsané Smlouvy poskytovateli, Smlouva zaniká. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří jsou pouze fyzické osoby nepodnikající. nebo elektronicky prostřednictvím systému RAP s využitím elektronického podepsání v RAP. Tento způsob podání žádosti mohou použít žadatelé, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími. Žádost a odesílané dokumenty budou žadatelem podepsány zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
Oprávnění žadateléPrávnická osoba, kterou je: - obec v územním obvodu Olomouckého kraje, - dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, - jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře
Místo seminářePrezentace na webových stránkách Olomouckého kraje
PravidlaPravidla 08_01_DP pro sociální oblast 2024 DT 08_01_02 - 2024.pdf
Žádost vzorŽádost o programovou dotaci DT 08_01_02 - 2024.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníHodnocení přijatých žádostí - 2024.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy - 2024.docx

Kontakty

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 572 l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A
Soubor typu pdfPrezentace k Dotačnímu titulu 08_01_02_Podpora prorodinných aktivit(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci - právnické osoby(612,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na činnost - právnické osoby(432,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci - obce, města(434,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na činnost - obce, města(425,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na akci - příspěvková organizace(611,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová veřejnoprávní smlouva na činnost - příspěvková organizace(428,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k úplnému výpisu údajů z evidence skutečných majitelů(500,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k elektronickému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje(452,8 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 12. 2023 13:53:25