Krajské dotační programy 2022

Krajské dotační programy

Během roku 2021 došlo k zásadní reformě krajského dotačního systému, který by kromě větší objektivity a transparentnosti měl přinést i znatelné zjednodušení. To by se mělo poprvé odrazit právě v dotačních titulech pro rok 2022.

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2020-2024. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům  naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů – Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu. Pro další období připravuje Rada Olomouckého kraje zjednodušení systému podávání žádostí o dotace.

Od roku 2022 je například možné zjednodušené přihlašování do systému RAP (PORTÁL KOMUNIKACE PRO OBČANY) prostřednictvím elektronické identifikace (použitím elektronického občanského průkazu, bankovní identity, NIA ID). Žadatelé také mají možnost podat žádost o dotaci výhradně elektronicky, podepsáním přímo v systému RAP, a to zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Jednoduché vysvětlení postupu pro podání žádosti a další informace pro fyzické osoby jsou uvedeny na stránkách infoportálu pro občana. Všechny základní podmínky podávání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2022 jsou shrnuty v jediném dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

V roce 2022 budou pro zájemce o dotaci z krajského rozpočtu opět pořádány semináře nebo webináře k jednotlivým dotačním programům. K dispozici bude v úřední hodiny odborná telefonická linka administrátora a v době podávání žádostí také  technická linka při problémech se systémem podávání žádostí, zapomenutým heslem atd. Kontaktní informace budou vždy uvedeny v pravidlech dotačního programu/titulu. Od roku 2022 je také zavedena jednotná prezentační strategie, kdy každý vyhlášený dotační program i titul musí na své webové stránce stručně a jednoduše informovat žadatele o základních milnících administrace programu/titulu. K dispozici je také přehledný seznam všech krajských grantů, vyhlašovaných v r. 2022. Připraveny budou opět dotační kalendáře a další ucelené přehledy dotačních příležitostí pro různé typy žadatelů.

Přejeme hodně zdaru při zpracování projektových záměrů a těšíme se na Vaše žádosti o dotaci! Zároveň budeme moc rádi za zpětnou vazbu, abychom dotační systém mohli dále zdokonalit a zjednodušit.   

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob.

Na základě doplněného stanoviska Ministerstva financí z 24. 1. 2022 přistoupil Olomoucký kraj k mírnějšímu postupu při vyžadování úplného výpisu skutečných majitelů u vybrané skupiny právnických osob nahrazením tohoto úplného výpisu výpisem částečným.

Více inforamcí nalzenete v sekci Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu. Přímý odkaz na PDF soubor je zde.


Poslední změna 30. 09. 2022 07:16:13