6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 19. 12. 2016

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – návrh rozpočtu

Usnesení č. UZ/2/11/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje a) návrh rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 dle důvodové zprávy
a příloh č. 1 – 6
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu Přílohy č. 1
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2
a Přílohy č. 6


 
3zmocňuje Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn v rozsahu schváleného rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 (u provozních výdajů odborů, Fondu sociálních potřeb, Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje a Evropských programů v rozsahu ORJ, § a seskupení položek, u příspěvkových organizací v rozsahu ORJ, UZ
a položek, u splátek úvěrů v rozsahu ORJ a seskupení položek a u investic
v rozsahu ORJ a seskupení položek, které neovlivní celkové příjmy, výdaje
a financování, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovanými Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého kraje, k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním vypořádáním,
b) ke schvalování oprav a investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje, a to ve všech případech, ke schvalování změn rozpočtu v oblasti oprav a investic mezi jednotlivými oblastmi do výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2016 na zvláštních bankovních účtech určených pro financování grantových schémat, globálních grantů a projektů spolufinancovaných z evropských fondů, k zapojení zůstatku k 31. 12. 2016 na zvláštním bankovním účtu – Kotlíkové dotace,
d) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého kraje,
e) k provádění rozpočtových změn, kterými jsou zapojovány finanční prostředky přijaté z titulu porušení rozpočtové kázně,
f) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje,
g) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

 
4ukládá Radě Olomouckého kraje
a) informovat pravidelně Zastupitelstvo Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách
b) informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2017

T: průběžně

O: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 6. - Rozpočet OK 2017 - důvodová zpráva.doc
Přílohy:
6. - Rozpočet OK 2017 - 01) Bilance.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 02) Příjmy.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03a) výdaje odborů.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03b) dotační tituly.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03c) PO.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03d) sociální fond.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03e) fond - voda.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 03f) Evropské programy.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 04) Financování.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 05) Investice.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 05a) Rozpracované opravy a investice z rozpočtu OK.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 05b) Projekty z dotace.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 05c) Rezerva na investice.xlsx
6. - Rozpočet OK 2017 - 06) Závazné ukazatele.xlsx