Registrace sociálních služeb

Registrace

A. ŽÁDOST O REGISTRACI - tiskopis

 1. Pokud je žadatelem právnická osoba: doloží Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, případně výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů, včetně jmenovacích dekretů statutárního zástupce organizace.
 2. Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (rozhodnutí předloží poskytovatelé sociálních služeb: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

 3. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat (nájemní smlouva, smlouva o pronájmu, výpis z katastru nemovitostí…).

 4. Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky - Finanční úřad, Celní úřad.

 5. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Okresní správa sociálního zabezpečení.

 6. Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na veřejném zdravotní pojištění - Zdravotní pojišťovny (7 pojišťoven).

 7. Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku - podpisuje statutární zástupce poskytovatele.

 8. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (§ 80) – smlouvu nutno uzavřít před poskytováním sociální služby.

 9. Zajištění materiálních a technických podmínek pro zajištění sociální služby – popisuje se v Popisu realizace služby (viz dále) + může být ověřeno místním šetřením provedeným registrujícím orgánem.

B. ÚDAJE O REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ - tiskopis

(pro každou sociální službu zvlášť)

- je zejména nezbytné uvést den započetí poskytování sociálních služeb

1. Plán finančního zajištění - v písemné podobě i ve formátu PDF

2. Popis realizace poskytované sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

3. Popis personálního zajištění sociální služby - v písemné podobě i ve formátu PDF

 • organizační struktura poskytovatele
 • jmenný seznam zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti- nejvyšší dosažené vzdělání – úředně ověřené

* lze využít nabízené formuláře a přílohy

Ve věci registrací se obracejte na:

Mgr. Petra POSPÍŠILOVÁ: 585 508 565, email: p.pospisilova@olkraj.cz

Mgr. Olga NEPŠINSKÁ: 585 508 451, email: o.nepsinska@olkraj.cz

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O REGISTRACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Soubor typu .xlsPlán finančního zajištění(20,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .docPopis realizace poskytované sociální služby(41,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPopis personálního zajištění sociální služby(124 kB)DOC | PDF

Další dokumenty a formuláře ke stažení

Soubor typu pdfOznamovací povinnost(245,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNávod - 1. registrace(169,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o registraci(146,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚdaje o registrované službě(73,4 kB)stáhnout
Soubor typu .dottiskopis - Popis realizované služby(41,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚdaje o místech poskytování(59,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docJmenný seznam pracovníků(124 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfÚdaje o organizačních složkách(60 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZdravotní pojišťovny ČR(74,1 kB)stáhnout

AKTUALITY

Soubor typu .docNová povinnost dětských domovů, hospiců a poskytovatelů sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,§ 52(71 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docFormulář žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb,§ 52,DD,hospice(106 kB)stáhnout

KONTAKTY

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 451 o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 802

Mgr. Petra Pospíšilová

registrace sociálních služeb
Odbor sociálních věcí
oddělení sociální pomoci
   585 508 565 p.pospisilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805


Poslední změna 03. 08. 2022 06:22:51