Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje
Regionální stálá konference na území Olomouckého kraje

Regionální stálá konference vznikla za účelem koordinace a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na krajských úrovních a také jako poradní složka Národní stálé konference (NSK), která působí na úrovni celého státu. Jedná se o dobrovolný orgán na bázi partnerství v daném regionu, tedy bez právní subjektivity.

Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) pracuje s potřebami a požadavky získanými z území kraje na zacílení a směřování pomoci z Evropských fondů. Klíčovým dokumentem je Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR za Olomoucký kraj (RAP SRR OK). RSK OK zajišťuje průběžné sledování jeho plnění a vyhodnocuje dopady evropských intervencí ve svém území. Svá zjištění předává prostřednictvím svého zástupce do NSK. RSK také projednává doporučení k zaměření a sladění harmonogramu výzev, zejm. individuálních projektů naplňující územní dimenzi v operačních programech, projednává požadavky z území na vyhlášení specifických výzev v operačních programech a sleduje absorpční kapacitu v regionu Olomouckého kraje.

RSK OK je složena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, neziskový sektor, akademický sektor, oblast venkova, hospodářští a sociální partneři, apod.). Role RSK OK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Kontakt: rsk@olkraj.cz

Činnost a aktivity RSK OK, pracovních skupin RSK OK a sekretariátu RSK OK jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc. Konkrétně se jedná o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ v letech 2016-2017, o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ v letech 2018-2019 a také o projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – III.“ v letech 2020-2021.    

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny zde.

Soubor typu pdfStatut RSK OK(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfJednací řád RSK OK(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam členů a náhradníků RSK OK(328,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam stálých hostů RSK OK(214,2 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHarmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK(510 kB)stáhnout

AKTUALITY

11.02.2020 - Seminář k auditům evropských dotací

V rámci spolupráce sekretariátu RSK OK a Eurocentra Zlín proběhne dne 18. 3. 2020 v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje seminář Dotace EU a Audity. Akce je určena zájemcům z řad žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů z území Olomouckého kraje.

13.01.2020 - Žadatelé z Operačního programu Zaměstnanost získali nové informace

V pondělí 13. ledna 2020 proběhl v Olomouci seminář pro žadatele o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Školení bylo určeno zájemcům o předložení projektu do výzvy č. 107 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Praha“, která je vyhlášena od 7. 1. 2020, a to s alokací 200 mil. Kč. Akce byla určena těm organizacím, které poskytují péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Žadatelé z Operačního programu Zaměstnanost získali nové informace

02.01.2020 - Seminář pro žadatele z Operačního programu Zaměstnanost

V pondělí 13. ledna 2020 se v Olomouci uskuteční seminář pro žadatele z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Akci pořádá sekretariát RSK OK ve spolupráci s řídicím orgánem OP Z. Seminář je určen pro ty organizace, které uvažují o získání dotace na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování.

17.12.2019 - Rozvoj Jesenicka podpoří nové pilotní projekty

Na podporu zaměstnanosti i nových podnikatelských zón, bezpečnost na komunikacích, na občanskou vybavenost nebo přípravu lokalit pro bydlení se zaměří pilotní projekty, o kterých ve čtvrtek 12. prosince jednali účastníci Regionální stálé konference Olomouckého kraje.

Rozvoj Jesenicka podpoří nové pilotní projekty

17.12.2019 - Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Dne 4. 11. 2019 vláda ČR schválila svým usnesením č. 775/2019 Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR ČR 21+), základní koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 14. 02. 2020 09:09:46