Mimořádné dotace 2022

Mimořádné dotace z rozpočtu Olomouckého kraje budou poskytovány jako individuální dotace na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Individuální dotace nejsou dalším dotačním programem v rámci dotační politiky Olomouckého kraje, ale jsou zavedeny jako doplňkový postup pro podporu žádosti na mimořádně významné akce/projekty s minimálně celokrajským dopadem, případně na akce investičního charakteru, pro které není vypsán dotační program.

O individuální dotaci lze požádat v případě, že na daný účel nebyl v roce 2022 vypsán vhodný dotační program a Olomoucký kraj nepředpokládá v daném kalendářním roce vyhlášení dotačního programu s vyhovujícím účelem (dle seznamu dotačních programů pro rok 2022, který je zveřejněn zde) a v případě, že na daný účel byl/bude v roce 2022 vypsán dotační program, ale konkrétní žadatel není/nebyl v daném dotačním programu oprávněným žadatelem (v pravidlech dotačního programu není definován jako žadatel, který může v dotačním programu žádat o dotaci na daný účel). 

Před podáním žádosti o individuální dotaci je důležité seznámit se s podmínkami pro poskytování mimořádných dotací, které jsou uvedeny v dokumentu Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

Akce/projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje. Účel projektu žadatele se musí shodovat s podporovanými oblastmi a být přínosem pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele (v souladu s programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje).

Žádost o dotaci je v portálu Komunikace pro občany. V tomto portálu je také k dispozici obecná cvičná žádost.

Žádosti do výše 200 000 Kč je možné podávat od 3. 1. 2022 do 31. 10. 2022 (mimo obce).
Žádosti nad 200 000 Kč (včetně všech žádostí obcí) je možné podávat od 3. 1. 2022 do 31. 8. 2022.

 

 

 

 

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Vybrané právnické osoby jsou povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Úplný výpis lze získat z internetové aplikace „Evidence skutečných majitelů“. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna

Soubor typu docxSeznam administrátorů Individuálních dotací(15,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti sociální 2022(366,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti strategického rozvoje 2022(366,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů (193 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti školství 2022(227,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti zdravotnictví 2022.pdf(362 kB)stáhnout
Soubor typu pdfIndividuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství 2022.pdf(424,1 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 01. 2022 15:15:43