53.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: JUDr. Vladimír Lichnovský,
uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5

Usnesení č. UZ/15/73/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací, jejichž schválení náleží Zastupitelstvu Olomouckého kraje, žadatelům dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1–5 důvodové zprávy


 
4

schvaluje seznam náhradních žadatelů v dotačním titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava dle důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu 3 usnesení a ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/78/2018


 
6

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: JUDr. Vladimír Lichnovský, uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: 53. Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - vyhodnocení - OKH - ZOK 29.4.2019.docx
Přílohy:
53. Příloha č. 1 an - Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - OKH - ZOK 29.4.2019.xlsx
53. Příloha č. 2 an - Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - OKH - ZOK 29.4.2019.xlsx
53. Příloha č. 3 an - Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - OKH - ZOK 29.4.2019.xlsx
53. Příloha č. 4 an - Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - OKH - ZOK 29.4.2019.xlsx
53. Příloha č. 5 an - Program na podporu cest. ruchu a zahr. vztahů - OKH - ZOK 29.4.2019.xlsx