44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje

Usnesení č. UZ/15/60/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

nevyhovuje žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje žadateli Olomoucký klastr inovací, družstvo, IČO: 27775399, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00, Olomouc, a žadateli Dlouhá Loučka, obec, IČO: 00298794, se sídlem 1. máje 116, 783 86, Dlouhá Loučka, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 pro poskytnutí dotace příjemci Olomoucký klastr inovací, družstvo, IČO: 27775399, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00, Olomouc


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Olomoucký klastr inovací, družstvo, IČO: 27775399, se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00, Olomouc, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, „Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci právnickým osobám (mimo obce a příspěvkové organizace)“


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Dlouhá Loučka, obec, IČO: 00298794, se sídlem 1. máje 116, 783 86, Dlouhá Loučka, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor „Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím, městům“


 
7

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 a 6 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 44._DZ_Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strateg. rozvoje_OSR_ZOK_29.4.2019.docx
Přílohy:
44._Příloha č.1_Žádosti o poskytnutí indiv. dotace v oblasti strat.rozvoje_OSR_ZOK_29.4.2019.xlsx