38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/15/54/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019, dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2, 3 a 4 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5

schvaluje navýšení původní alokované částky na dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2019 o 460 000 Kč z dotačního programu Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019


 
6

ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci na konkrétní účel v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 9. 2019

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 38_Dotační program pro zdravotnictví v roce 2019_OZ_DZ_ZOK_29. 4. 2019.docx
Přílohy:
38_P1_Pravidla pro dotační program.docx
38_P2_Vzor žádosti.docx
38_P3_Vzor 03-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci fyzické osobě podnikateli.docx
38_P4_Vzor 05-Vzor.veř.smlouva o posk.dotace na akci práv.osobám.docx