30.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/46/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení finančních prostředků do dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019, ve výši 3 650 000 Kč, dle důvodové zprávy


 
3

bere na vědomí informaci o žádostech stornovaných na žádost žadatele a vyřazených žádostech dle důvodové zprávy a Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
4

nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
6

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/48/2018


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 6 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 30.-DZ-Pr. na podp.výst. a rek.sport.zař.v obcích OK v roce 2019–vyhodnocení-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
30.-Příloha č.01-Tabulka navržených dotací-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
30.-Příloha č.02-Tabulka nevyhověných žádostí-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
30.-Příloha č.03-Tab. žádostí stor. na žád.žadatele a vyřazených žádostí-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx