22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče

Usnesení č. UZ/15/37/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o stornovaných žádostech


 
3

nevyhovuje žádosti žadatele Hanácká aktivní společnost z.s., Náměstí Míru 79, 783 45 Senice na Hané, IČO: 22683381, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí dotace příjemci Česká sportovní, a.s., Na Příkopě 392/9, 110 00 Praha, IČO: 25748521, dle důvodové zprávy


 
6

schvaluje poskytnutí dotace příjemci město Javorník, Náměstí Svobody 134, 790 70 Javorník, IČO: 00302708, dle důvodové zprávy


 
7

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle Přílohy č. 2 a 5 o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 5 a 6 usnesení


 
8

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 22.-DZ-Žádost o posk.in. dot.v obl.sp.-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
22.-Příloha č.01-Storno žádosti-OSKPP-Z29-04-2019.xlsx
22.-Příloha č.02-Návrh smlouvy s žadatelem Česká sportovní a.s.-OSKPP-Z29-04-2019.docx
22.-Příloha č.03-Dopis Českého tenisového svazu v.OK-OSKPP-Z29-04-2019-anonym.verze.pdf
22.-Příloha č.04-Dopis Českého tenisového svazu-OSKPP-Z29-04-2019-anonym.verze.pdf
22.-Příloha č.05-Návrh smlouvy s žadatelem Město Javorník-OSKPP-Z29-04-2019.docx