13.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/15/23/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 4.3., ze dne 25. 6. 2018, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na částech pozemku parc. č. 289/1 ostatní plocha o výměře 128 m2 a o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 128 m2 a pozemek parc. č. 289/4 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, za kupní cenu ve výši 8 250 Kč, vše ze společného jmění manželů Ing. Ladislava Trčky a Ing. Romany Trčkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny výše kupní ceny

2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/23/2018, bod 4.4., ze dne 25. 6. 2018, ve věci odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na částech pozemku parc. č. 289/1 ostatní plocha o výměře 128 m2 a o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 128 m2 a pozemek parc. č. 289/4 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, za kupní cenu ve výši 8 250 Kč, vše ze společného jmění manželů Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Jitky Ševčíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu změny výše kupní ceny

2.3. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/23/2019, bod 3.7., ze dne 25. 2. 2019 ve věci odkoupení pozemku parc. č. 1317/6 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice, z vlastnictví ČR – České pošty, s.p., do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 760 Kč z důvodu nesouhlasu České pošty, s.p. s výší kupní ceny pozemku


 
3

schvaluje  

3.1. odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na částech pozemku parc. č. 289/1 ostatní plocha o výměře 128 m2 a o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 128 m2 a pozemek parc. č. 289/4 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, za kupní cenu ve výši 27 386 Kč, vše ze společného jmění manželů Ing. Ladislava Trčky a Ing. Romany Trčkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,

3.2. odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na částech pozemku parc. č. 289/1 ostatní plocha o výměře 128 m2 a o výměře 37 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 289/3 ostatní plocha o výměře 128 m2 a pozemek parc. č. 289/4 ostatní plocha o výměře 37 m2, vše v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, za kupní cenu ve výši 27 386 Kč, vše ze společného jmění manželů Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Jitky Ševčíkové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,

s tím, že Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupních smluv včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. odkoupení pozemku parc. č. 1317/6 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví ČR – České pošty, s.p., IČO: 47114983, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 2 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. uzavření dohody o zrušení původní kupní smlouvy ze dne 23. 4. 2018 na odkoupení části pozemku parc. č. 84 zahrada o výměře 153 m2 v k.ú. Runářov, obec Konice, z vlastnictví paní Evy Procházkové

3.5. odkoupení části pozemku parc. č. 84 zahrada o výměře 94 m2, dle geometrického plánu č. 271-607/2017 ze dne 9. 8. 2018 pozemku parc. č. 1212/10 ost. pl. o výměře 94 m2, oba v k.ú. Runářov, obec Konice, z vlastnictví Evy Procházkové, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 25 000 Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. odkoupení části pozemku parc. č. 226/28 orná půda o výměře 562 m2, dle geometrického plánu č. 737-130/2018 ze dne 21. 12. 2018 pozemek parc. č. 226/54 ost. pl. o výměře 562 m2, v k.ú. a obci Soběchleby z vlastnictví Ing. Miroslava Caletky do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 33 720 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

souhlasí s neuplatněním předkupního práva Olomouckého kraje ke spoluvlastnickému podílu (id. 3/4) k pozemku parc. č. 108 ost. pl. o výměře 313 m2 v k.ú. a obci Křtomil, a to v souvislosti s jeho převodem z vlastnictví paní Aleny Škařupové


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1.–3.3., 3.5. a 3.6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.2.- majetkoprávní záležitosti-odkoupení nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf